Omgevingsvergunning Brussels Airport

In het kader van de vernieuwing van de omgevingsvergunning van Brussels Airport brengen onafhankelijke experts de milieu-impact van de luchthaven in kaart.

Waarom moet Brussels Airport haar omgevingsvergunning vernieuwen?

De huidige omgevingsvergunning van Brussels Airport loopt tot 8 juli 2024. De aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning, die wordt toegekend door de Vlaamse Overheid, zal ten laatste 8 juli van dit jaar worden ingediend. De luchthaven vraagt géén uitbreiding van haar baancapaciteit of bijkomende nachtslots, het gaat om een hervergunning voor de bestaande activiteiten en luchthaveninfrastructuur.

Waarom een ‘Milieueffectrapport’?

Een MER of milieueffectrapport is voor deze hervergunning niet verplicht, maar Brussels Airport heeft op eigen initiatief in alle transparantie beslist om een MER te laten maken om de effecten van de luchthavenactiviteiten door onafhankelijke experts te laten bestuderen, aangezien duurzaamheid centraal staat in de strategie van de luchthaven.

Welke scenario’s worden in het MER onderzocht?

Naast het berekenen van de huidige milieueffecten (gebaseerd op pre-coronajaar 2019), is er ook gekeken naar een realistisch toekomstscenario binnen de bestaande baaninfrastructuur. Dat scenario gaat uit van een organische, normale economische groei die de luchthaven als tweede economische motor van het land en werkgever aan 64.000 mensen zal kennen. De berekening gaat uit van een evolutie naar 32 miljoen passagiers en 1 miljoen ton gevlogen vracht in 2032, met een quasi stabiel aantal vliegbewegingen ten opzichte van 2019. In 2022 werd er op Brussels Airport reeds 621.000 ton cargo vervoerd, waarvan een aanzienlijk deel aan boord van passagiersvliegtuigen.

Wat zijn de voornaamste resultaten uit deze MER-studie?

Op vlak van geluid, is er in het toekomstscenario in het MER enkel een mogelijke toename van het aantal potentieel sterk gehinderden als gevolg van de bevolkingstoename. De capaciteit op vlak van vliegbewegingen blijft gelijk (74 vliegbewegingen per uur), daarnaast zal de evolutie van de vloot met modernere en stillere toestellen nog tot een vermindering van de geluidsimpact leiden.

Wat luchtkwaliteit en emissies door de luchthavenactiviteiten betreft, heeft de verwachte groei een lichte impact, maar de emissies blijven onder de drempel van de geldende luchtkwaliteitsnorm. Brussels Airport en haar partners werken eraan om deze verder te beperken. Onder meer de differentiatie in de luchthaventarieven en de elektrificatie van grondafhandelingsmateriaal zullen hier een positief effect op hebben.

Uit het ontwerp-MER blijkt dat in sommige natuurgebieden in de omgeving de neerslag aan stikstof verhoogd zou zijn. Dit komt niet enkel door de luchthavenactiviteiten, het wegverkeer heeft hierop bijvoorbeeld ook een belangrijke impact, gezien deze naast de E19 liggen. Brussels Airport neemt maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken (elektrificatie grondafhandelingsmateriaal, differentiatie tarieven met stikstofcomponent, …), daarnaast is het belangrijk dat er een duidelijk rechtszeker kader komt op Vlaams niveau.

Is het MER publiek beschikbaar?

Op dit ogenblik worden de adviezen van overheden en gemeentes op het ontwerp-MER verzameld en verwerkt. Daarom organiseerde Brussels Airport begin maart een digitale infosessie voor de omwonenden. Hierbij werd toelichting gegeven bij de grote lijnen van de studie en was er ruimte voor vragen en suggesties. Het ontwerp-MER wordt in de komende weken nog verder verfijnd door de experts, waarna het samen met de officiële vergunningsaanvraag zal worden ingediend bij de Vlaamse overheid, ten laatste op 8 juli 2023. Op dat ogenblik zal het finale document ter inzage beschikbaar zijn.

Nieuwsgierig naar meer informatie, maar onze digitale sessie gemist? Geen nood, u kan deze hier herbekijken:

Wat doet Brussels Airport zelf om de hinder voor de omgeving te beperken?

Voor Brussels Airport is een duurzame groei, met aandacht voor de socio-economische rol van de luchthaven én de omgeving, erg belangrijk. De luchthaven neemt al jarenlang actie om de milieu-impact te beperken en zet hier ook de komende jaren sterk op in.

Met een sterke differentiatie in de luchthaventarieven op basis van geluid stimuleert Brussels Airport luchtvaartmaatschappijen om in te zetten op modernere, en dus stillere en schonere vliegtuigen. Dit heeft er al toe geleid dat vandaag 1 op 3 vluchten met de modernste toestellen wordt uitgevoerd. Vanaf april dit jaar gelden de nieuwe tarieven en wordt die differentiatie niet enkel nog groter (factor 20), maar ook stikstofuitstoot wordt hierin opgenomen. Voor geluidshinder op de grond wordt er onder meer ingezet op taxiën op 1 motor, het introduceren van elektrisch grondafhandelingsmateriaal en het voorzien van stroom aan de gates zodat ook de hulpmotor van de toestellen sneller kan uitgeschakeld worden.

Sinds 1 januari zijn duurzame brandstoffen voor vliegtuigen (de zogenaamde Sustainable Aviation Fuel of SAF) beschikbaar op Brussels Airport en we bekijken nu hoe we zowel de inzameling van gebruikte oliën voor de productie van SAF, als het gebruik van SAF kunnen aanmoedigen. Brussels Airport zet ook sterk in op multimodale bereikbaarheid en de modal shift, zo kwamen er in de voorbije 2 jaren al de Ringtrambus en de busdiensten van Flibco bij op de luchthaven en ook de verbinding met de fietssnelweg F3. Over een aantal jaren zal de luchthaven ook verbonden zijn met de tram en er wordt verder ingezet op fietsinfrastructuur en alternatieven zoals carpoolen en car sharing voor het personeel.

Dankzij investeringen in hernieuwbare energie is Brussels Airport voor haar eigen operaties al sinds 2018 CO2-neutraal. Er wordt nu hard gewerkt om ‘net zero carbon’ te worden, ten laatste tegen 2050, onder meer door in te zetten op nog meer hernieuwbare energie (bv. bijkomende zonnepanelenparken) en het volledig elektrificeren van het wagenpark. Brussels Airport neemt ook het voortouw op vlak van innovatie en ontwikkeling met Stargate, een project gelanceerd door de luchthaven en medegefinancierd door de Europese Commissie in het kader van de European Green Deal, om als pionier innovaties en initiatieven te ontwikkelen voor een duurzame toekomst voor de Europese luchtvaartsector.