Privacy policy

1. Algemeen

Brussels Airport Company NV (hierna: “Brussels Airport” of “wij”) respecteert uw privacy en beschermt en verwerkt uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)[1] .en de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de Belgische bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. (Kaderwet).[2]

Dit privacybeleid is van toepassing op de Websites (zoals hieronder gedefinieerd), de sociale mediakanalen waarop Brussels Airport actief is, de Brussels Airport-nieuwsbrief, uw deelname aan een onlinewedstrijd en/of campagne en/of tevredenheidsbevraging op Brussels Airport, en de volledige ervaring die u als Betrokkene (zoals hieronder gedefinieerd) op Brussels Airport kunt hebben. Voor het gebruik van wifi op de luchthaven verwijzen we naar het Privacybeleid van het wifinetwerk van Brussels Airport.

2. Definities

Brussels Airport App betekent de Brussels Airport-applicatie die gratis kan worden gedownload in de relevante applicatiewinkel;

Betrokkene betekent een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van identificatiegegevens

zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die eigen zijn aan de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Doeleind(en) betekent de Doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, zoals uitvoerig uiteengezet in dit privacybeleid;

Derde betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, openbare instantie, agentschap of instelling die verschilt van de Betrokkene, Brussels Airport, verwerker(s) van Brussels Airport en personen die onder het rechtstreekse gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of verwerker gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken;

Verwerken betekent een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken dor middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens

Website betekent www.brusselsairport.be;

Websites betekent de Website en alle andere domeinnamen die eigendom zijn van Brussels Airport, zoals maar niet beperkt tot www.brusselsairport.nl, www.brusselsairport.fr, www.bruxx.be, www.brusselsairport2040.be, www.brucloud.com en www.brucard.be.

3. Toepassingsgebied

Met dit privacybeleid wil Brussels Airport volledige transparantie bieden aan de Betrokkenen wiens Persoonsgegevens worden verwerkt via de Websites, bij hun inschrijving voor de nieuwsbrief/-brieven of tijdens hun bezoek aan of digitale ervaring met Brussels Airport. Brussels Airport zal derhalve in dit privacybeleid uiteenzetten wanneer en welke Persoonsgegevens worden verwerkt, en voor welke Doeleinden dat wordt gedaan. Voor bepaalde verwerkingen wordt er verwezen naar gedetailleerde privacy verklaringen van de diensten zelf. Dit privacybeleid is van toepassing op alle verwerking van Persoonsgegevens door of namens Brussels Airport.

Dit privacybeleid zal echter niet van toepassing zijn op de verwerking van Persoonsgegevens door Derden, zoals luchtvaartmaatschappijen, afhandelaars, huurders en detailhandelaars, en bewakingsfirma's. Brussels Airport heeft geen toegang tot de verwerkingsactiviteiten die dergelijke Derden verrichten en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld daarvoor.

4. Persoonsgegevens die wij verwerken en waarom wij deze verwerken

4.1. Websites

Brussels Airport kan verschillende soorten Persoonsgegevens verzamelen van Betrokkenen die de Websites bezoeken en deze op zijn servers opslaan. Dergelijke Persoonsgegevens zijn onder meer:

 • Directe identificatiegegevens (bv. uw voor- en achternaam)
 • Contactgegevens (bv. uw postadres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer);
 • Informatie verstrekt bij helpdeskverzoeken;
 • Webgedragsinformatie, zoals informatie in verband met de manier waarop Betrokkenen de Websites gebruiken (bv. browsertype, domeinen, paginaweergaves) verzameld via cookies en andere geautomatiseerde technologie (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie);
 • Elektronische identificatiegegevens, d.w.z. IP-adressen (d.w.z. een unieke reeks cijfers die elk op het netwerk aangesloten apparaat identificeert (bv. laptop, tablet, smartphone) waarmee de communicatie en uitwisseling van informatie met andere apparaten via een op IP gebaseerd netwerk, zoals het internet mogelijk wordt gemaakt) om de Websites te beheren en ervoor te zorgen dat relevante informatie naar uw computer wordt verzonden;
 • Locatie-informatie (gebaseerd op uw IP-adres).

Als u een van onze Websites bezoekt die u de mogelijkheid biedt om online te registreren en een account aan te maken, kunnen de volgende Persoonsgegevens worden verzameld:

 • Directe identificatiegegevens (bv. uw volledige naam);
 • Indirecte identificatiegegevens (bv. uw land, postcode, geboortedatum);
 • Contactgegevens (bv. e-mailadres, gsm-nummer);
 • Persoonlijke kenmerken (bv. geslacht, taal, reisvoorkeuren);
 • Uw profielfoto.

Per service/product wordt u op de webpagina transparant toegelicht welke persoonsgegevens worden verzameld met welk doeleinde en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard.

Brussels Airport (i) verzamelt, (ii) gebruikt en (iii) onderhoudt de Persoonsgegevens die door de Betrokkene zijn verstrekt of door Brussels Airport zijn verzameld voor alle Doeleinden die noodzakelijk zijn voor de goede (technische) werking van de Websites en/of het maken van een account.

Over het algemeen verzamelt Brussels Airport uw Persoonsgegevens voor een overkoepelend doel: elke Betrokkene die gebruik maakt van de Websites een veilige, optimale en persoonlijke ervaring aanbieden. Andere Doeleinden voor het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens via de Websites zijn onder meer:

 • Het verstrekken van toegang tot en deelname aan de Websites en het gebruik van de diensten en producten die worden aangeboden via de Websites, met inbegrip van de klantenservice;
 • Het diagnosticeren van technische problemen en het beheren van technische ondersteuning en het verwerken van vragen met betrekking tot de Websites;
 • Het commercialiseren van de Websites;
 • Directe marketingdoeleinden, voor zover Brussels Airport daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van de Betrokkene heeft verkregen; 
 • Het exploiteren, evalueren en verbeteren van de Website (met inbegrip van het ontwikkelen van aanvullende producten en/of diensten, het aanpassen en verbeteren van de huidige Websites, analyse van onze Websites, kwaliteitscontroleactiviteiten en het uitvoeren van interne bedrijfsfuncties zoals boekhouding en auditing);
 • Het beschermen tegen, identificeren en voorkomen van fraude en andere onwettige activiteit, vorderingen en andere aansprakelijkheden.

4.2. Sociale Media

 Op de verschillende sociale mediakanalen waarop Brussels Airport actief is, en zoals hieronder opgesomd, verstrekken we aanbiedingen, evenals nuttige informatie, feiten en het laatste nieuws over Brussels Airport. U kunt ook gemakkelijk contact met ons opnemen via een van onze sociale media-accounts, deelnemen aan discussies, reageren op geposte inhoud zoals foto's, vragen stellen of deelnemen op elke andere manier die mogelijk is gemaakt door het gebruikte sociale mediakanaal. Voor ons zijn onze sociale media-accounts een gemakkelijke en snelle methode om een nauwe band te houden met onze passagiers en de verwachte en/of gewenste ervaring tijdens het reizen, en om snel iets aan hun zorgen te doen.

De sociale mediakanalen die we gebruiken, omvatten:

 • Facebook;
 • Twitter;
 • Instagram;
 • LinkedIn;
 • Pinterest;
 • Tumblr;
 • Flickr;
 • YouTube.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij kunnen verschillende categorieën van uw Persoonsgegevens verwerken zoals o.a.:

 • Directe identificatiegegevens (bv. uw volledige naam);
 • Indirecte identificatiegegevens (bv. uw land, postcode, geboortedatum);
 • Elektronische identificatiegegevens (bv. uw IP-adres);
 • Contactgegevens (bv. e-mailadres);
 • Persoonlijke kenmerken (bv. geslacht, taal, reisvoorkeuren);
 • Foto’s en beeldopnames (bv. Profielfoto);
 • Overige categorieën van Persoonsgegevens die u ons (via uw sociale media) meedeelt.

We vragen u om geen (gevoelige) Persoonsgegevens van uzelf of anderen op onze sociale mediakanalen te plaatsen om mogelijk misbruik van dergelijke Persoonsgegevens te voorkomen, aangezien deze dan publiekelijk beschikbaar zullen worden.

Wij geven er de voorkeur aan dat u, indien u dat absoluut nodig acht, dergelijke Persoonsgegevens deelt via een privébericht of via e-mail.

In het geval dat u (gevoelige) Persoonsgegevens deelt op een pagina van het sociale mediaplatform doe publiekelijk toegankelijk is, behoudt Brussels Airport zich het recht voor om dergelijke Persoonsgegevens te verwijderen om u te beschermen tegen mogelijk misbruik.

Over het algemeen verwerken wij uw gegevens op basis van uw toestemming (aan ons en/ of het desbetreffende sociale mediaplatform). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons of het desbetreffende sociale mediaplatform op te nemen. In andere gevallen kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken ter voorbereiding, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst met u.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens verwerken op basis van onze gerechtsvaardigde belangen die in specifieke gevallen zwaarder wegen dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten. In dat geval is enig mogelijk nadeel voor uw rechten zeer gering, terwijl de informatie voor Brussels Airport van cruciaal belang is. Waar wij ons op deze juridische verwerkingsgrond baseren, zullen we de effecten die dit kan hebben op uw privacy beperken door ons gebruik ervan te minimaliseren en adequate toegangs- en beveiligingsgaranties in te stellen om ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

Doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens verwerken

Brussels Airport verzamelt en gebruikt uw Persoonsgegevens in het kader van sociale media voor onderstaande doeleinden.

Vragen en verzoeken van u via sociale media te beantwoorden om onze klantenservice te verbeteren en uw verzoek te behandelen.

In dit geval gebruiken wij uw Persoonsgegevens omwille van operationele doeleinden. Wij gebruiken ze bijvoorbeeld om uw vraag of verzoek te beantwoorden en onze diensten gebruikersvriendelijk te houden. Wij kunnen ze eveneens gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.

Wanneer wij uw persoonsgegevens wensen te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, zullen wij u contacteren vóór de verdere verwerking van die gegevens.

 

Het organiseren van onlinewedstrijden en campagnes via sociale media.

Brussels Airport kan online wedstrijden en campagnes organiseren op geregelde tijdstippen. Als u wenst deel te nemen kunnen wij u vragen om Persoonsgegevens over te maken om u te identificeren en u over het verder verloop te kunnen informeren.

Wij kunnen in dat geval uw Persoonsgegevens ook voor marketingdoeleinden gebruiken zoals bijvoorbeeld om onze campagne of wedstrijd of algehele werking onder de aandacht te brengen. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u in de toekomst op de hoogte te houden over interessante nieuwtjes, wedstrijden of campagnes.

Als u een onlinewedstrijd wint, kan bijvoorbeeld uw naam publiekelijk worden aangekondigd op de relevante webpagina om aan te geven dat u de winnaar van een dergelijke wedstrijd bent. In het geval dat de winnaar van een onlinewedstrijd wordt gepubliceerd via sociale media, is het verder mogelijk dat u in de aankondiging van de winnaar wordt vermeld met uw publiekelijk beschikbare gebruikersnaam van het relevante sociale mediakanaal.

Wanneer er een evenement of campagne op de luchthaven wordt georganiseerd, is het eveneens mogelijk dat u wordt gefilmd of gefotografeerd wanneer u deelneemt aan een dergelijk evenement of dergelijke campagne. Deze foto's en videobeelden kunnen worden gebruikt voor (externe) communicatie van het evenement of de campagne en kunnen worden gepubliceerd op onze sociale mediakanalen en/of onze Websites. In het geval dat u verschijnt in een dergelijke (externe) communicatie, of indien u op de luchthaven wordt gefotografeerd of gefilmd en u niet in (externe) communicatie wilt verschijnen, kunt u overeenkomstig dit Privacybeleid vragen om uw foto en/of videobeeld te wissen.

Fan pagina’s van Brussels Airport op sociale media

Brussels Airport heeft op diverse sociale mediaplatformen fan pagina’s. Afhankelijk van de concrete situatie, kan Brussels Airport samen met het desbetreffende mediaplatform optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke zoals bijvoorbeeld voor de verwerking van gegevens voor het samenstellen van paginastatistieken. Paginastatistieken zijn geaggregeerde gegevens die ons meer inzicht kunnen geven in hoe mensen interactie hebben met onze fan pagina’s.

Wij verwijzen graag naar het beleid van het relevante sociale mediaplatform indien u verdere vragen heeft over de verwerking van uw gegevens door het sociale mediaplatform.

In het geval van Facebook, kunnen paginastatistieken gebaseerd zijn op persoonsgegevens die verzameld zijn in verband met een bezoek van mensen aan onze pagina of interactie met onze pagina en de inhoud daarvan. Facebook neemt daarbij de primaire verantwoordelijkheid voor het verwerken van statistiekgegevens en het naleven van toepassing zijnde verplichtingen onder toepasselijke regelgeving met betrekking tot het verwerken van statistiekgegevens. Alleen Facebook kan beslissingen nemen en implementeren met betrekking tot het verwerken van statistiekgegevens. Facebook beslist naar eigen inzicht hoe het zich houdt aan haar verplichtingen. Indien u dan ook verdere vragen heeft over paginastatistieken van Facebook, verwijzen wij u dan ook graag naar het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.

Het gebruik van sociale mediaprofielen om u aan te melden bij het wifinetwerk van Brussels Airport & de virtuele assistent op onze Websites.

U heeft mogelijk de mogelijkheid om u aan te melden bij het wifinetwerk van Brussels Airport & de virtuele assistent (chatbot) op onze Websites, genaamd BRUce, via inlogdiensten van sociale mediaplatformen. Deze diensten verifiëren uw identiteit en bieden u de mogelijkheid om bepaalde Persoonsgegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres.

In dat geval zal Brussels Airport uw Persoonsgegevens ontvangen die u beschikbaar hebt gemaakt via het betreffende sociale mediakanaal. Om uw privacy-instellingen op uw profielpagina van het sociale mediaplatform te beheren en specifiek aan te geven welke data u met ons wenst te delen, verwijzen wij u naar het beleid van het relevante sociale mediaplatform.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken voor de analyse, verbetering en beveiliging van BRUce of andere dienstverlening.

Voor meer informatie omtrent de verwerking van uw gegevens in het kader van het wifinetwerk van Brussels Airport verwijzen wij u graag naar het specifiek Privacybeleid van het wifinetwerk van Brussels Airport.

4.3. Brussels Airport App

U kunt de Brussels Airport App gratis downloaden in de beschikbare applicatiewinkel van uw mobiel toestel. Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten die worden aangeboden via de Brussels Airport App, kunnen we bepaalde Persoonsgegeven van u nodig hebben, zoals uw locatiegegevens en vluchtnummer.

Wij zullen uw Persoonsgegevens uitsluitend verwerken via de Brussels Airport App voor de Doeleinden die hieronder uitgebreider worden uiteengezet.

4.3.1. Het verlenen van diensten

Mijn vluchten. U kunt al uw geplande vluchten toevoegen aan de Brussels Airport App om relevante informatie te ontvangen, zoals het exacte rijnummer voor het inchecken en de afgeven van bagage. Als u ermee instemt om pushmeldingen te ontvangen, kunnen we u meldingen sturen die relevant zijn voor uw toegevoegde geplande vlucht.

Promoties. Van tijd tot tijd kunnen we u bepaalde promoties, bonnen en kortingen aanbieden via de Brussels Airport App, die u kunt gebruiken op de luchthaven. We kunnen sommige van de bovenvermelde Persoonsgegevens indien nodig verwerken om u een dergelijke promotie, bon en korting te kunnen aanbieden.

Waar is mijn auto? Wanneer u met de auto naar Brussels Airport komt, kunt u gebruik maken van onze functie "Waar is mijn auto?", waarin u kunt aangeven op welke parkeerplaats, op welk niveau en op welk nummer uw auto geparkeerd staat. We zullen dergelijke informatie opslaan als een parkeerherinnering in de Brussels Airport App, zodat u nooit zult vergeten waar u uw auto hebt geparkeerd wanneer u terugkomt.

Vluchtreclame. Op de startpagina van de Brussels Airport App kunnen we reclame maken voor bepaalde luchtvaartmaatschappijen die nieuw zijn op Brussels Airport, of die bepaalde bestemmingen hebben toegevoegd aan hun lijst met vertrek vanuit Brussels Airport. Als u op de link "boek nu" klikt om een ​​vlucht bij een dergelijke luchtvaartmaatschappij te boeken, wordt u doorgestuurd naar de Website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van dit privacybeleid kan Brussels Airport niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door dergelijke luchtvaartmaatschappij, aangezien het externe privacybeleid van die luchtvaartmaatschappij van toepassing zal zijn.

4.3.2. Locatiediensten

Van en naar Brussels Airport. Als u de Brussels Airport App uw toestemming hebt gegeven om gebruik te maken van uw locatiegegevens en u gebruik maakt van de functie 'van en naar Brussels Airport', kan Brussels Airport uw locatiegegevens verwerken om uw reistijd te berekenen van de locatie waar u zich bevindt naar Brussels Airport of van Brussels Airport naar een locatie naar keuze. Als u het gebruik van uw locatiegegevens niet hebt ingeschakeld, kunt u uw locatie handmatig invoeren om uw reistijd van en naar de luchthaven te berekenen. Om uw locatie te bepalen en uw reistijd te berekenen, kan Brussels Airport gebruik maken van een externe dienstverlener die onder de bepalingen valt van 6. Bekendmaking aan Derden.

Brussels Airport zal uw locatiegegevens niet verwerken als u daarvoor niet uw toestemming hebt gegeven. In het geval dat u uw toestemming hebt gegeven en wilt intrekken, kunt u uw voorkeuren altijd wijzigen in de (locatie-)instellingen van uw mobiel toestel.

IBeacons op de luchthaven. Brussels Airport is uitgerust met iBeacons die signalen uitzenden naar uw mobiel toestel wanneer de Brussels Airport App is gedownload en Bluetooth is geactiveerd. Uw MAC-adres zal worden verwerkt om te bepalen hoe lang uw mobiel toestel zich in een bepaalde zone bevindt. In het geval dat u de Brussels Airport App hebt ingeschakeld om pushmeldingen te verzenden, kunt u pushmeldingen ontvangen, afhankelijk van de zone waar u zich op dat moment bevindt. We zullen dergelijke informatie echter niet koppelen aan individuele gebruikersgegevens, zodat er geen Persoonsgegevens worden onthuld.

4.3.3. Analyse en optimalisatie van de Brussels Airport App

Brussels Airport kan ook algemene gebruikersgegevens verwerken, zoals de meest gevraagde links, die niet gekoppeld zullen zijn aan een geïdentificeerde gebruiker, om een ​​begrijpelijke Brussels Airport App te bieden die direct inspeelt op de behoeften van de algemene gebruikers. In het geval dat we een gemeenschappelijk patroon vaststellen, kunnen we meer gerichte informatie op onze Brussels Airport App plaatsen, die het meest wordt opgevraagd en bekeken. Op deze manier kunnen we de diensten die we aanbieden via onze Brussels Airport App verder optimaliseren.

Brussels Airport (i) verzamelt, (ii) gebruikt en (iii) onderhoudt de Persoonsgegevens die door u zijn verstrekt of die door Brussels Airport zijn verzameld voor alle Doeleinden die noodzakelijk zijn voor de goede (technische) werking van de Brussels Airport App.

4.4. Nieuwsbrief

U kunt zich via onze Websites of wifiregistratieportal inschrijven voor een van onze online nieuwsbrieven door uw e-mailadres op te geven. Zo blijft u op de hoogte van ons laatste nieuws. We kunnen u ook de optie aanbieden om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief/-brieven via andere kanalen, zoals inschrijvingsformulieren van campagnes en online wedstrijden. We zullen u echter altijd uitdrukkelijk om uw toestemming vragen om de nieuwsbrief te ontvangen.

Wij zullen uw e-mailadres uitsluitend gebruiken om u een van onze nieuwsbrieven op te sturen waarmee u hebt ingestemd. U kunt zich altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief/-brieven via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Als u in de buurt van bepaalde vooraf gedefinieerde postcodes woont, ontvangt u automatisch het magazine van Brussels Airport, "Connect". Dit magazine is vergelijkbaar met het lokale gemeenteblad en heeft als doel u op de hoogte te houden van het laatste nieuws over Brussels Airport en over mogelijke hinder die u kunt ondervinden.

4.5. Campagnes en wedstrijden

Brussels Airport organiseert regelmatig campagnes op de luchthaven en/of online wedstrijden waaraan u kunt deelnemen. Afhankelijk van het type campagne en/of online wedstrijd kunnen we verschillende soorten Persoonsgegevens verzamelen en deze opslaan op onze servers. Dergelijke Persoonsgegevens zijn onder meer:

 • Directe identificatiegegevens (bv. uw voor- en achternaam);
 • Indirecte identificatiegegevens (bv. uw geboortedatum);
 • Contactgegevens (bv. postadres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Persoonlijke kenmerken (bv. geslacht, taal, land);
 • Foto;
 • Elektronische identificatiegegevens (MAC-adres).

Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken en verwerken om de winnaar van de onlinewedstrijd te bepalen en/of om u materiaal van een campagne op Brussels Airport te bezorgen, bijvoorbeeld een foto gemaakt in het kader van een bepaalde campagne. We kunnen u echter de mogelijkheid geven om uitdrukkelijk in te stemmen en aan te geven dat u verder informatie wil ontvangen over andere onlinewedstrijden en/of campagnes die worden georganiseerd door Brussels Airport. Als dat het geval is, behouden we alleen uw naam en andere relevante contactgegevens, met inbegrip van alle relevante informatie om communicatie op maat mogelijk te maken, bv. een juiste aanspreking gebaseerd op uw geslacht of communicatie in uw moedertaal.

Als u deelneemt aan een onlinewedstrijd, kan uw naam publiekelijk worden aangekondigd op de relevante webpagina om aan te geven dat u de winnaar van een dergelijke wedstrijd bent. In het geval dat de winnaar van een onlinewedstrijd wordt gepubliceerd via sociale media, is het mogelijk dat u in de aankondiging van de winnaar wordt getagd met uw publiekelijk beschikbare gebruikersnaam van het relevante sociale mediakanaal.

We kunnen samenwerken met externe partijen, zoals luchtvaartmaatschappijen, die het mogelijk maken om een bepaalde wedstrijd en/of campagne op Brussels Airport (mede) te organiseren. Wij machtigen deze externe partijen niet om uw Persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dat strikt noodzakelijk is om diensten onder ons toezicht uit te voeren of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Wij garanderen dat uw Persoonsgegevens alleen aan dergelijke externe partijen worden bekendgemaakt voor zover dat voor hen nodig is om hun specifieke functie te vervullen. In het geval dat externe partijen een wedstrijd en/of campagne mede organiseren met Brussels Airport, worden zij beschouwd als gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Als dat het geval is, worden uw Persoonsgegevens uitsluitend met uw medeweten overgedragen aan dergelijke externe partijen en uitsluitend met het oog op de organisatie van de wedstrijd en/of campagne. Dergelijke externe partijen zullen in ieder geval onderworpen zijn aan hetgeen is uiteengezet in 6. Bekendmaking aan Derden.

4.6. Uw ervaring op Brussels Airport

4.6.1. Wettelijke verplichtingen en taken van algemeen belang

Bescherming van de burgerluchtvaart. In navolging van de internationale en Europese wetgeving met betrekking tot de burgerluchtvaart en de daaraan gerelateerde veiligheid en beveiliging voert Brussels Airport preventieve veiligheidscontroles uit op passagiers en bagage in de terminal. Brussels Airport heeft besloten om deze taak uit te besteden aan gespecialiseerde bewakingsfirma's. In het geval dat er Persoonsgegevens van u worden verwerkt, gebeurt dit in het belang van de veiligheid van de burgerluchtvaart.

De gegevens van uw instapkaart worden verwerkt aan de gecontroleerde toegangspoorten, d.w.z. de automatische instapkaartcontrole, om u legitieme toegang te bieden tot de om veiligheidsredenen beperkt toegankelijke zone van de luchthaven. Toegangscontroles worden ook uitgevoerd op werknemers op Brussels Airport, van wie de badges worden gecontroleerd om toegang te krijgen tot de om veiligheidsredenen beperkt toegankelijke zone van de luchthaven.

Camerabeelden. Uw veiligheid op Brussels Airport maar ook die van onze medewerkers is erg belangrijk voor ons. Daarom maken we gebruik van bewakingscamera's. We zullen camerabeelden verwerken voor veiligheidsdoeleinden, om de (veiligheids-)procedures te verbeteren, voor het beheer van de verkeersstromen op de luchthaven, het oplossen van incidenten en het beheer van (schade)claims, het beheer van goederen en het operationele proces van Brussels Airport te beheren en voor toegangscontrole.

We zullen de camerabeelden niet langer dan dertig (30) dagen opslaan, tenzij er zich een incident heeft voorgedaan dat kan worden opgelost met behulp van de relevante camerabeelden, in welk geval de beelden niet langer worden opgeslagen dan nodig is voor het oplossen van de incidenten. Voor zover nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, kunnen overheidsinstanties, zoals de politie en de rechtbanken, camerabeelden ontvangen die uw Persoonsgegevens kunnen bevatten.

Geautomatiseerde grenscontrole. De Schengengrenscode vereist dat de grenspolitie een versterkte identiteitscontrole uitvoert van elke passagier die het Schengengebied verlaat of binnenkomt, eventueel met behulp van technische apparatuur. In het geval dat u buiten het Schengengebied reist, moet u via een van de automatische grenscontrolepoorten gaan, waar uw paspoortinformatie en -foto geverifieerd worden door uw gezichtskenmerken in real time te scannen. Als uw pasfoto en gezichtskenmerken overeenkomen, kunt u doorgaan naar uw gate. Het systeem zal uw Persoonsgegevens alleen tijdens de transactie bewaren met het oog op de grenscontrole en om u toegang te verlenen. De grenspolitie, is de verantwoordelijke -voor de verwerking van deze gegevens.

Detailhandelaars. Detailhandelaars op Brussels Airport kunnen vragen om uw instapkaart te scannen voor verschillende Doeleinden. Bijvoorbeeld om te registreren of een product belastingvrij of belastbaar is verkocht, wat zal afhangen van uw bestemming, namelijk van het feit of u binnen of buiten de EU reist. Aangezien dergelijke detailhandelaars zelf beslissen voor welke Doeleinden zij uw Persoonsgegevens verzamelen, is Brussels Airport niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door dergelijke detailhandelaars. Als u vragen hebt hieromtrent, raden wij u aan om rechtstreeks contact op te nemen met de relevante detailhandelaar. U vindt de contactgegevens van de detailhandelaars op Brussels Airport op onze Website. Brussels Airport kan echter bepaalde gegevens van dergelijke detailhandelaars ontvangen, maar uitsluitend voor statistische Doeleinden.

4.6.2. Optimalisatie van bedrijfsprocessen en -systemen

Om de bedrijfsprocessen van Brussels Airport, zoals het bagageproces en het passagiersproces, te optimaliseren en om uw reiservaring op onze luchthaven te optimaliseren, kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken. In het geval dat wifi en Bluetooth zijn ingeschakeld op uw mobiel toestel, zullen we uw passagierstraject op onze luchthaven volgen voor statistische en analytische Doeleinden, alsook voor het beheer van menigten. Indien u dit niet wenst, moet u uw wifi en Bluetooth uitschakelen op uw mobiele toestellen.

Brussels Airport maakt gebruik van infraroodcamera's en sensoren om wifi- en Bluetooth-signalen te traceren om het aantal passagiers op bepaalde locaties binnen een bepaald tijdsbestek te meten. Dat stelt ons in staat om u informatie te geven over verwachte pieken, wachtrijen en wachttijden op de luchthaven. We verwerken alleen het unieke Media Access Control (MAC)-adres van uw mobiele en draadloze toestel(len), dat geen koppeling bevat naar individuele gebruikersgegeven.

Wanneer een persoon langs een sensor komt, wordt het actieve MAC-adres gekoppeld tussen de verschillende sensoren die op de luchthaven zijn opgesteld om de herkomst- en bestemmingsgegevens te verstrekken, evenals de reistijd. Wat de infraroodcamera's betreft, worden er geen beelden gemaakt, maar wordt alleen de dichtheid van de menigte op een bepaalde plaats en tijdstip gemeten.

De sensoren maken gebruik van versleutelingstechnieken zoals eenrichtingshash, SSL-versleuteling en re-hashing om uw privacy te waarborgen. Voor meer informatie over de veiligheidsmaatregelen die worden genomen om uw privacy te waarborgen en de manier waarop uw Persoonsgegevens worden verwerkt, verwijzen wij naar de privacy garantie van BLIP Systems (http://www.blipsystems.com/wp-content/uploads/2014/10/BlipTrack-Privacy-Concerns.pdf).

4.6.3. Levering van diensten en producten

Parkeren. Wanneer u ervoor kiest om met de auto naar Brussels Airport te komen, kunt u uw parkeerplaats vooraf boeken en uw auto parkeren op een van onze nabijgelegen parkeerterreinen. Brussels Airport heeft de exploitatie en het beheer van deze parkeerterreinen uitbesteed aan een externe partner, namelijk Interparking. De algemene voorwaarden, met inbegrip van het privacybeleid, van Interparking zijn hierdoor van toepassing.

Passagiers met beperkte mobiliteit. In het geval dat u mobiliteitsproblemen hebt en binnen Brussels Airport reist, kunt u speciale assistentie vragen om u te helpen bij uw verplaatsing op de luchthaven. U moet deze dienst minstens achtenveertig (48) uur voor uw geplande vertrektijd aanvragen via uw luchtvaartmaatschappij of reisagent, die de relevante Persoonsgegevens rechtstreeks aan een van onze externe hulpverleners zal verstrekken om u naar de gate te brengen in een rolstoel. Om u geschikte assistentie te kunnen verlenen, zal onze externe hulpverlener uw voor- en achternaam, geboortedatum, vluchtnummer, contactgegevens en fysieke gegevens verwerken, voor zover dit nodig is om u geschikte assistentie te verlenen. Brussels Airport zal uw Persoonsgegevens hierbij niet ontvangen. Wij verwijzen u daarom naar uw luchtvaartmaatschappij of reisagent voor meer informatie.

Medische dienstverlening. Indien u gebruikt heeft moeten maken van de medische dienstverlening van Brussels Airport, zullen uw medische gegevens enkel voor de medische dienstverlening worden gebruikt en enkel door medische dienstverleners.

Customer Care. Indien u een vraag, opmerking of klacht heeft voor onze Customer Care service, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken om u verder te helpen. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden om uw verzoeken te kunnen beantwoorden. Wij zullen het aantal verwerkte persoonsgegevens altijd beperken tot wat nodig is om u een passend antwoord te geven.

Welcome Center. In het geval dat u gebruik maakt van onze diensten bij de informatiebalie, is het mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens verwerken om u verder te kunnen helpen. We zullen de hoeveelheid verwerkte Persoonsgegevens altijd beperken tot wat nodig is om u de gevraagde dienst te kunnen verlenen.

Gevonden voorwerpen. In het geval dat u iets verloren hebt op onze luchthaven, kunt u gebruikmaken van onze dienst "gevonden voorwerpen". We zullen u dan vragen om een contactformulier in te vullen, waarin u wordt gevraagd om uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en een beschrijving van het verloren voorwerp. Bij het ophalen zullen we, vragen we om op het ontvangstbewijs, naam, e-mail en het ID-nummer van de persoon die het voorwerp komt ophalen te vermelden.  We kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan derden om uw vraag te kunnen beantwoorden. We zullen uw Persoonsgegevens, nooit langer opslaan dan noodzakelijk is.

4.6.4. Markt- en/of tevredenheidsonderzoeken

Wanneer u op de luchthaven bent, is het mogelijk dat een van onze externe zakenpartners u benadert om een markt- en/of een tevredenheidsonderzoek uit te voeren. Dergelijke externe marktonderzoeksbureaus zullen uw Persoonsgegevens namens ons verwerken en wij hebben volledige controle over wat er met uw Persoonsgegevens gebeurt.

Afhankelijk van het type marktonderzoek zullen wij uw leeftijd, postcode, geslacht, nationaliteit, land van herkomst en/of het gebruikte vervoermiddel om naar de luchthaven te komen, verwerken. We zullen dergelijke Persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor statistische Doeleinden.

5. Veiligheid

Wij zullen passende technische, organisatorische en administratieve maatregelen nemen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van uw Persoonsgegevens of tegen accidenteel verlies, vernietiging of beschadiging, toegang, openbaarmaking of gebruik ervan.

In het geval van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens (bv. schending van de beveiliging van Persoonsgegevens, of toegang door een onbevoegde) op Brussels Airport waarbij uw Persoonsgegevens betrokken zijn, zullen wij alle nodige maatregelen nemen om de gevolgen van dergelijke inbreuk in verband met Persoonsgegevens te matigen en om dergelijke inbreuken in de toekomst te voorkomen. We zijn wettelijk verplicht om u op de hoogte te brengen als de inbreuk in verband met Persoonsgegevens van invloed kan zijn op uw fundamentele rechten en vrijheden en een risico vormt voor uw privacy.

6. Bekendmaking aan Derden

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet verkopen, overdragen of anderszins bekendmaken aan Derden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming te hebben verkregen, tenzij anders bepaald in dit privacybeleid en tenzij dit noodzakelijk is voor het/de Doeleinde(n) zoals uiteengezet in dit privacybeleid, of tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

We kunnen Persoonsgegevens delen met leveranciers van clouddiensten en andere dienstverleners die ons helpen om onze bedrijfsactiviteiten te leveren, te begrijpen, te commercialiseren en te verbeteren. Wij machtigen deze dienstverleners niet om uw Persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dat strikt noodzakelijk is om diensten onder ons toezicht uit te voeren of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Wij garanderen dat uw Persoonsgegevens alleen aan dergelijke dienstverleners worden bekendgemaakt voor zover dat voor hen nodig is om hun specifieke functie te vervullen.

Dergelijke dienstverleners zijn in ieder geval verplicht om uw Persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen in dit privacybeleid. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die kan voortvloeien uit misbruik van uw Persoonsgegevens door dergelijke dienstverleners.

7.  Gegevensoverdrachten aan landen buiten de EER

In sommige gevallen kan Brussels Airport uw Persoonsgegevens overdragen en/of opslaan in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen garanderen wij echter dat de overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten en zorgen wij ervoor dat het derde land een passend niveau van bescherming van uw Persoonsgegevens kan garanderen. Indien nodig worden de EU-standaardcontractbepalingen gebruikt en worden passende overeenkomsten inzake gegevensoverdracht gesloten.

8. Uw rechten als Betrokkene

Wij zullen uw Persoonsgegevens uitsluitend op een eerlijke en wettige manier verwerken, wat inhoudt dat de aan ons verstrekte Persoonsgegevens uitsluitend zullen worden verwerkt voor het/de bovengenoemde uitdrukkelijk(e) en rechtmatig(e) doeleind(en). Wij zorgen ervoor dat de verwerkte Persoonsgegevens adequaat, nauwkeurig, relevant en niet overdreven zijn. Als Betrokkene krijgt u echter ook verschillende rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die u met ons hebt gedeeld.

Mijn recht op toegang

Als u zich zorgen maakt over de Persoonsgegevens die van u worden verwerkt of als u vragen hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om toegang te vragen tot de Persoonsgegevens die Brussels Airport over u verwerkt of bewaart.

Mijn recht om onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren

Wij verbinden ons ertoe om al uw Persoonsgegevens juist en up-to-date te houden, maar het is mogelijk dat we soms enkele updates missen. Daarom hebt u het recht om ons kosteloos te verzoeken om eventuele onjuistheden of onvolledigheden in uw Persoonsgegevens recht te zetten en te corrigeren.

Mijn recht om te wissen

Onder bepaalde vooraf gedefinieerde voorwaarden hebt u het recht om ons te verzoeken om uw Persoonsgegevens zonder onnodig uitstel te wissen. Of uw verzoek in aanmerking komt voor het wissen van uw Persoonsgegevens zal door Brussels Airport per geval worden beoordeeld. In het geval dat uw verzoek onder een van de vooraf gedefinieerde voorwaarden valt en er geen uitzonderingen gelden zoals uiteengezet in de AVG, zullen uw Persoonsgegevens worden gewist uit de interne systemen van Brussels Airport. Het is echter mogelijk dat de verwijderde Persoonsgegevens tijdelijk worden opgeslagen in het back-upsysteem van Brussels Airport. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om alle Persoonsgegevens zoveel mogelijk te wissen.

Naast het recht om te wissen, hebt u ook het recht om te worden vergeten in het geval dat uw Persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt. Uw Persoonsgegevens zullen dan uit het interne systeem worden verwijderd en er zullen redelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om alle links naar, en kopieën of reproducties van de Persoonsgegevens te wissen.

Mijn recht om gegevensverwerking te beperken

Onder bepaalde vooraf gedefinieerde voorwaarden kunt u Brussels Airport verzoeken om de verwerking van de Persoonsgegevens in kwestie tijdelijk stop te zetten en te beperken. Of uw verzoek in aanmerking komt voor beperking van de verwerking zal door Brussels Airport per geval worden beoordeeld. In het geval dat uw verzoek onder een van de vooraf gedefinieerde voorwaarden valt, kan Brussels Airport uw Persoonsgegevens nog steeds opslaan, maar elke verdere verwerking van uw Persoonsgegevens zal beperkt zijn en mag alleen worden uitgevoerd met uw toestemming, voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van recht in rechte, voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of voor belangrijke redenen van openbaar belang.

In het geval dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt ten gevolge van uw verzoek, zullen wij u informeren voordat een dergelijke beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Mijn recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

Onder bepaalde vooraf gedefinieerde voorwaarden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door Brussels Airport. In het kort is dit het geval wanneer de verwerking is gebaseerd op een openbaar of rechtmatig belang, wanneer de Persoonsgegevens worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden of wanneer de Persoonsgegevens worden verwerkt voor statistische Doeleinden. Of uw verzoek om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking voldoet aan de vereisten, zal door Brussels Airport per geval worden beoordeeld.

We kunnen uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om contact met u op te nemen via e-mail voor directe marketingdoeleinden in het geval dat u daar uitdrukkelijk de toestemming voor hebt gegeven. Als u in het verleden daarmee hebt ingestemd en u niet langer suggesties en/of directe marketing via e-mail wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde verzetten tegen dergelijke verwerking en zich afmelden van de mailinglijst.

Mijn recht op overdracht van gegevens

In het geval dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming of een contract en de verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen, hebt u het recht om al uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat. Als dit technisch haalbaar is, kunt u ons ook verzoeken om dergelijke Persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te sturen, zonder enige hindernis, voor zover dit de rechten en vrijheden van anderen niet nadelig beïnvloedt.

Mijn recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Met betrekking tot uw recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, hebt u het recht om niet te worden onderworpen aan beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, die voor u rechtsgevolgen hebben, of op een soortgelijke manier een aanzienlijk invloed op u hebben. U zult dit recht echter alleen hebben onder bepaalde vooraf gedefinieerde voorwaarden en of uw verzoek in aanmerking komt of niet, zal door Brussels Airport per geval worden beoordeeld. Geautomatiseerde verwerking moet worden opgevat als verwerking uitgevoerd door machines zonder menselijke tussenkomst, zoals directe marketing, gerichte reclame en e-wervingsprocessen die elektronisch worden uitgevoerd in plaats van door een mens en op basis waarvan beslissingen worden genomen. Met andere woorden, in geval van individuele geautomatiseerde besluitvorming is er geen (significante) menselijke tussenkomst die mogelijke uitkomsten zou kunnen corrigeren.

Brussels Airport maakt momenteel geen gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Profilering moet daarentegen worden opgevat als de geautomatiseerde verwerking van uw Persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten, in het bijzonder om u te kunnen categoriseren op basis van uw Persoonsgegevens. Op basis van deze categorisaties kunnen (geautomatiseerde) individuele beslissingen worden genomen. Profilering is onderworpen aan het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde individuele besluitvorming in het geval dat de besluitvorming volledig geautomatiseerd gebeurt, zonder enige (significante) menselijke tussenkomst die de mogelijke uitkomsten zou kunnen corrigeren.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen of vragen stellen over dit privacybeleid of uw Persoonsgegevens via een ondertekend, schriftelijk verzoek aan Brussels Airport, per post aan

Brussels Airport Company NV, t.a.v. de Data Protection Officer, Auguste Reyerslaan 80, B-1030 Schaarbeek, of per e-mail aan privacy@brusselsairport.be.

9. Bewaring en verwijdering van gegevens

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het/de Doeleinde(n) waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze verder zullen worden verwerkt. De bewaring van bepaalde Persoonsgegevens kan onderworpen zijn aan een minimale bewaartermijn zoals bepaald door de wet, waaraan Brussels Airport zich moet houden.

10. Websites of applicaties van Derden

Als gebruiker van de Websites erkent u en stemt u ermee in dat bepaalde inhoud of diensten die door Derden worden aangeboden, via de Websites tot uw beschikking kunnen worden gesteld, of dat het mogelijk is om via de Websites door te klikken naar Websites van Derden. U stemt ermee in dat een autonoom privacybeleid van dergelijke Derden met betrekking tot de gekoppelde inhoud en/of diensten van toepassing kan zijn, waarvoor Brussels Airport niet aansprakelijk kan worden gesteld, noch voor de naleving daarvan. Brussels Airport gaat op geen enkele manier het privacybeleid en/of de praktijken van dergelijke Derden na, en we adviseren u om het privacybeleid van dergelijke Derden, waar relevant, aandachtig te lezen, aangezien de algemene voorwaarden kunnen verschillen van ons privacybeleid.

11. Updates en/of wijzigingen van ons privacybeleid

Brussels Airport behoudt zich het recht om zijn privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en aan te passen. Als Brussels Airport uw Persoonsgegevens zou gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van die op het moment van de verzameling ervan, zullen wij u een kennisgeving sturen via de middelen die daarvoor het meest geschikt worden geacht, en in ieder geval door een kennisgeving op onze Websites te plaatsen die aangeeft dat het privacybeleid is gewijzigd of bijgewerkt.

 1. Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op!

Indien u vragen heeft, neem dan contact op met onze Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming) per e-mail: privacy@brusselsairport.be

 1. Het indienen van een klacht als betrokkene

Ondanks al onze inspanningen om uw privacy te beschermen en om te voldoen aan de relevante wetgeving, is het mogelijk dat u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/ of verwerken.

U kan contact opnemen, met onze Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming) per e-mail: privacy@brusselsairport.be

Bovendien kunt u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die u kunt contacteren:

Per e-mail: contact@apd-gba.be

Vervolgens kunt u, als u schade hebt geleden, een claim indienen bij de bevoegde rechtbank.

Voor meer informatie over klachten en juridische middelen, nodigen wij u uit om de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Contactgegevens:

Brussels Airport Company NV, Bluepoint Brussels
T.a.v. de Data Protection Officer
Auguste Reyerslaan 80
B-1030 Schaarbeek
privacy@brusselsairport.be

 

Laatst bijgewerkt: 25/01/2021

 


[1] Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

[2] 30 JULI 2018 — Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.