wifi privacybeleid

1.  Toepassing en aanvaarding van dit Privacybeleid

Het doel van dit document is uit te leggen hoe Brussels Airport omgaat met persoonsgegevens van gebruikers van het gratis wifinetwerk van Brussels Airport. Dit netwerk wordt ter beschikking gesteld onder de naam "Brussels Airport free Wi-Fi".

Wanneer voor de eerste keer verbinding wordt gemaakt met het wifinetwerk van Brussels Airport, moeten de voorwaarden van dit Privacybeleid samen met de Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk worden aanvaard. Het Privacybeleid kan via de website van Brussels Airport worden gedownload of afgedrukt.

Door gebruik te maken van het wifi-netwerk van Brussels Airport en na aanvaarding van dit Privacybeleid, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat Brussels Airport of zijn vertrouwde dienstverleners de hierin beschreven persoonsgegevens verwerken.Deze dienstverleners mogen uw persoonsgegevens enkel gebruiken of bekendmaken voor zover dat dit strikt noodzakelijk is om de diensten te leveren onder ons toezicht of om te voldoen aan toepasselijke wetgeving. Wij verzekeren u dat wij uw persoonsgegevens enkel delen met deze dienstverleners voor zover als noodzakelijk is om hun specifieke functie uit te oefenen.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in het kader van de terbeschikkingstelling van het wifi-netwerk van Brussels Airport worden verzameld, is Brussels Airport Company N.V./S.A., met maatschappelijke zetel te BluePoint Brussels, Auguste Reyerslaan 80, B-1030 Schaarbeek en met bedrijfszetel te Brussels Airport (Satellietgebouw), B-1930 Zaventem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0890.082.292 (hierna 'Brussels Airport').

Alle vragen met betrekking tot dit Privacybeleid, uw persoonsgegevens die door Brussels Airport worden verwerkt als gevolg van uw gebruik van het wifi-netwerk van Brussels Airport, of uw rechten op grond van toepasselijke wetgeving, kunt u ons mailen op privacy@brusselsairport.be

U blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud en vertrouwelijkheid van alle informatie en persoonsgegevens die u tijdens het gebruik van het wifinetwerk van Brussels Airport verzendt.

3. Welke informatie verzamelt Brussels Airport van u en waarom?

Brussels Airport verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van het wifinetwerk van Brussels Airport alleen als die gegevens nodig zijn om de verbinding met de dienst en de verdere optimale levering daarvan te verzekeren, in het bijzonder:

 • het MAC-adres van het mobiele apparaat waarmee u verbinding maakt met het wifi-netwerk van Brussels Airport;
 • het e-mailadres of openbare sociale-mediaprofiel dat u ons verstrekt voor uw registratie bij het wifi-netwerk van Brussels Airport;
 • het e-mailadres als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Brussels Airport.

Wat Brussels Airport niet doet:

 • Uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan in dit Privacybeleid beschreven;
 • Persoonsgegevens verzamelen die opgenomen zijn in de informatie die tijdens het gebruik van het wifinetwerk van Brussels Airport wordt verzonden;
 • Uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de werking van het wifinetwerk van Brussels Airport of tenzij een bevoegde wetshandhavingsinstantie dit vraagt in een formeel verzoek om naleving van wettelijke verplichtingen.

4. Hoe verwerkt Brussels Airport uw persoonsgegevens?

Brussels Airport verwerkt alle persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens worden:

 • veilig en vertrouwelijk bewaard in een omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek;
 • bewaard zolang als nodig is om de levering van de dienst te verzekeren en nadien gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf uw aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden.

5.  Uw rechten

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel verwerken op een eerlijke en rechtmatige manier, wat inhoudt dat de persoonsgegevens die wij hebben verkregen enkel verwerkt zullen worden voor de hierboven genoemde expliciete en rechtmatige doeleinden. Wij verzekeren dat de verwerkte persoonsgegevens adequaat, accuraat, relevant en niet-overmatig zijn. Echter hebt u als betrokkene ook een aantal rechten verkregen die gerelateerd zijn aan de persoonsgegevens die u met ons gedeeld hebt, zodat u te allen tijde volledig in controle blijft van uw persoonsgegevens. Specifiek hebt u de volgende rechten:

 • Recht van toegang tot uw persoonsgegevens;
 • Recht op verbetering van uw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering.

Voor meer gedetailleerde informatie over de rechten die u als betrokkene kan uitoefenen, verwijzen we u naar het Brussels Airport – Privacybeleid, zoals beschikbaar gesteld op onze website (www.brusselsairport.be). U kan bovengenoemde rechten uitoefenen via een ondertekend, schriftelijk verzoek te richten aan Brussels Airport, per post aan Brussels Airport Company NV, Auguste Reyerslaan 80, B-1030 Schaarbeek, of per e-mail aan privacy@brusselsairport.be . 

6.   Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit Privacybeleid wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil dat zich in verband met dit Privacybeleid kan voordoen, zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

7.  Wijzigingen in het Privacybeleid

Het geldende Privacybeleid is altijd het Privacybeleid dat van toepassing is op het moment dat u zich bij het wifinetwerk van Brussels Airport aanmeldt. Alle wijzigingen worden op de website van Brussels Airport Company gepubliceerd en moeten worden geaccepteerd op het moment dat u zich aanmeldt.


Laatst bijgewerkt: mei 2018