Gebruiksvoorwaarden wifinetwerk

1.  Algemeen

Het doel van dit document is de algemene voorwaarden te beschrijven die van toepassing zijn op het gebruik van het gratis wifinetwerk van Brussels Airport, dat ter beschikking wordt gesteld van bezoekers van Brussels Airport.

Het wifinetwerk van Brussels Airport wordt ter beschikking gesteld door Brussels Airport Company N.V., met maatschappelijke zetel te BluePoint Brussels, Auguste Reyerslaan 80, B-1030 Schaarbeek en met bedrijfszetel te Brussels Airport (Satellietgebouw), B-1930 Zaventem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0890.082.292 (hierna 'Brussels Airport').

2. Toegang tot het wifinetwerk

2.1  Gratis toegang

De toegang tot het wifinetwerk van Brussels Airport (hierna 'de Dienst') wordt kosteloos aangeboden, waarbij aan gebruikers die de gebruiksvoorwaarden hebben geaccepteerd (hierna 'Gebruikers') het tijdelijke, niet-exclusieve, persoonlijke en niet-overdraagbare recht wordt verleend om de Dienst te gebruiken. Alle toepasselijke algemene voorwaarden zijn in deze gebruiksvoorwaarden vastgelegd.

2.2  Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

Wanneer voor de eerste keer verbinding wordt gemaakt met het wifinetwerk van Brussels Airport, moeten de gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk worden aanvaard. Op dat moment zal Brussels Airport specifieke informatie over uw mobiele apparaat registreren om een automatische verbinding te verzekeren. De gebruiksvoorwaarden kunnen via de website van Brussels Airport worden gedownload of afgedrukt.

2.3  Werking van het wifinetwerk van Brussels Airport

Brussels Airport kan niet garanderen dat de Dienst altijd toegankelijk zal zijn of dat er geen onderbrekingen of storingen in de Dienst zullen optreden.

Brussels Airport behoudt zich het recht voor om het gratis wifiaanbod aan individuele gebruikers op te schorten indien ze de gebruiksvoorwaarden niet naleven.

3.  Gebruik van het wifinetwerk van Brussels Airport

3.1  Aanvaardbaar gebruik

Brussels Airport heeft het recht om op basis van operationele, kwaliteits-, veiligheids- en andere overwegingen instructies te geven aan de Gebruikers in verband met het gebruik van de Dienst. De Gebruikers verbinden zich ertoe deze instructies op te volgen.

Brussels Airport raadt de Gebruikers aan geen vertrouwelijke of gevoelige persoonlijke informatie (bijv. betalingsgegevens) via de Dienst te versturen.

De Gebruikers verbinden zich er voorts toe dat zij de Dienst niet zullen gebruiken om namens derden (natuurlijke of rechtspersonen) verklaringen af te leggen.

De Gebruikers verbinden zich ertoe uitsluitend geschikte, goed werkende apparatuur en software voor de Dienst te gebruiken. Zodra de Gebruikers vaststellen of redelijkerwijs zouden moeten vaststellen dat de gebruikte apparatuur/software niet langer geschikt is om verbinding te maken met de Dienst, niet meer naar behoren functioneert of het gebruik of de werking van de Dienst of het wifinetwerk van Brussels Airport beperkt of verstoort, mogen ze die apparatuur niet langer gebruiken.

3.2  Onaanvaardbaar gebruik

Het is verboden om het wifinetwerk te gebruiken voor illegale of onethische activiteiten, zoals (maar niet beperkt tot):

  • downloaden, uploaden of anderszins toegang verkrijgen tot of verspreiden van informatie die in strijd is met de wet of algemeen als immoreel of ongemanierd wordt beschouwd (aanzetten tot of verheerlijken van geweld, haat, stalking, discriminatie, ...);
  • schending van de rechten van een persoon of de rechten van een bedrijf die beschermd zijn door het auteursrecht, wetgeving inzake handelsgeheimen, het octrooirecht of een ander intellectueel-eigendomsrecht, of door soortgelijke wet- of regelgeving;
  • verzending van ongevraagde e-mailberichten, inclusief de verzending van ongewenste e-mail of ander reclamemateriaal naar personen die daar niet specifiek om hebben gevraagd (spamberichten);
  • onredelijk gebruik dat de werking van het wifinetwerk of het gebruik ervan door andere gebruikers kan beïnvloeden.

4.  Beveiliging van het wifinetwerk

4.1  Namens Brussels Airport

Brussels Airport Company kan niet instaan voor de veiligheid van de informatie die via het wifinetwerk van Brussels Airport wordt verzonden.

4.2   Namens gebruikers van het wifinetwerk van Brussels Airport

Gebruikers van het wifinetwerk zijn verantwoordelijk voor:

  • het installeren van antivirussoftware, firewalls, enz. op het apparaat dat zij gebruiken om verbinding te maken met het wifinetwerk;
  • het met een sterk wachtwoord beveiligen van het apparaat waarmee een verbinding wordt gemaakt met het wifinetwerk;
  • het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle informatie die tijdens het gebruik van het wifinetwerk via het internet wordt verzonden of ontvangen.

5.  Aansprakelijkheid voor het wifinetwerk van Brussels Airport

5.1   Aansprakelijkheid van gebruikers

De gebruikers van het wifinetwerk van Brussels Airport zijn volledig verantwoordelijk voor de naleving van de gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving, alsook voor alle handelingen of nalatigheden bij het gebruik van het wifinetwerk. De gebruikers zijn verplicht om Brussels Airport Company op de hoogte te stellen van (potentiële) inbreuken op deze gebruiksvoorwaarden.

5.2   Aansprakelijkheid van Brussels Airport

Brussels Airport Company is niet verantwoordelijk voor:

  • schade of verlies, inclusief verlies van gegevens, die/dat kan ontstaan in verband met of als gevolg van het gebruik van het wifinetwerk van Brussels Airport;
  • eventuele stilstandtijd of problemen met de toegang tot het wifinetwerk, met inbegrip van indirecte en gevolgschade of indirecte verliezen, winstderving, verlies van gegevens, enz.;
  • de inhoud van de door Gebruikers van het wifinetwerk verzonden gegevens.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove nalatigheid van Brussels Airport Company. De aansprakelijkheid van Brussels Airport Company blijft altijd beperkt tot het herstel van de voorzienbare, persoonlijke en directe schade die een Gebruiker van het wifinetwerk heeft opgelopen.

6.   Persoonsgegevens en cookies

6.1 Persoonsgegevens

Brussels Airport Company verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers van het wifinetwerk, zoals nader omschreven in het Privacybeleid.

7.   Naleving van de gebruiksvoorwaarden van het wifinetwerk

Brussels Airport behoudt zich het recht voor om elk vermoeden van niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden te onderzoeken. Als Brussels Airport van mening is dat u de voorwaarden zijn geschonden, kan het actie ondernemen om toegang tot de dienst of de registratie op te schorten of te blokkeren, of kan Brussels Airport andere corrigerende maatregelen nemen die het redelijkerwijze passend acht.

8.   Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

Elk conflict dat zich met betrekking tot deze voorwaarden kan voordoen, zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

9.   Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

De geldende gebruiksvoorwaarden zijn altijd de voorwaarden die van toepassing zijn op het moment dat u zich bij het wifinetwerk van Brussels Airport aanmeldt. Alle wijzigingen worden op de website van Brussels Airport Company gepubliceerd en moeten worden geaccepteerd op het moment dat u zich aanmeldt.