Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 29/09/2022

1. Algemeen

Deze website werd ontwikkeld en wordt beheerd door Brussels Airport Company NV, met maatschappelijke zetel te BluePoint Brussel, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel en met exploitatiezetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1M, Compass Building, 1930 Zaventem, met ondernemingsnummer 0890.082.292 (RPR Brussel) (hierna “Brussels Airport” of “wij”).Deze website en de informatie die zich erop bevindt mag gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u, hierna genoemd "de gebruiker", deze gebruiksvoorwaarden.

De informatie die de gebruiker vindt op deze website of die de gebruiker aangereikt wordt via deze website heeft een algemeen karakter en kan daarom niet beschouwd worden als zijnde aangepast aan persoonlijke noden van de gebruiker of specifieke omstandigheden. 

Brussels Airport behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op ieder moment en naar eigen inzichten aan te passen zonder dat van dergelijke aanpassingen noodzakelijkerwijze melding moet worden gemaakt.

We doen ons best om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, nauwkeurig en up-to-date mogelijk is. Brussels Airport kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onvolkomenheden of eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van deze informatie. Zo worden bv. de vluchtschema's dagelijks aangepast op basis van gegevens die worden aangereikt door derden.  Deze vluchtschema's worden enkel aangeboden voor het gemak van de gebruiker en kunnen op elk moment worden aangepast. Brussels Airport kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de vluchtschema's of eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van deze vluchtschema's. Dit geldt tevens voor informatie die wordt weergegeven op basis van deze vluchtschema’s, zoals het aan de passagiers voorgestelde tijdslot om tijdig op de luchthaven aanwezig te zijn.

Mocht weergegeven informatie echter fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker normaal op onze website zou mogen verwachten, ontbreken dan zal Brussels Airport binnen de mate van wat redelijk en mogelijk is het nodige doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat zij van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Wij nodigen u dan ook uit om alle mogelijke opmerkingen via e-mail door te geven aan onze webmaster webmaster.

2. Inhoud aangeleverd door derden

Deze website kan inhoud aangeleverd door derden (bv. via banners) bevatten, zoals:

  • aanbiedingen voor producten of diensten;
  • publiciteit;
  • informatie;
  • links naar websites.

Deze inhoud van derden is uitsluitend op deze website geplaatst ter informatie van de gebruiker. Brussels Airport geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, kwaliteit of volledigheid hiervan en kan hiervoor bijgevolg ook niet aansprakelijk worden gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te wenden tot deze derde en de toepasselijke voorwaarden van deze derde te raadplegen indien de gebruiker deze inhoud aangeleverd door derden op één of andere manier wenst aan te wenden of vragen of klachten heeft.

3. Onderbrekingen - Compatibiliteit

We doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat er zich geen onderbrekingen voordoen in de beschikbaarheid van deze website, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van onderbrekingen.

Brussels Airport biedt geen garantie betreffende de compatibiliteit van de bestanden die zich op de website bevinden met de infrastructuur van de gebruiker. De gebruiker dient er zelf voor te zorgen dat hij/zij over de geschikte IT-apparatuur en de nodige software, inclusief beveiligingssoftware (bv firewall, antivirus, ...) beschikt.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Brussels Airport of haar partners, zoals vermeld op de website. De teksten, tekeningen, foto's, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Wie ze wenst te reproduceren of verspreiden onder het publiek, dient hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen van Brussels Airport, tenzij dat volgens de bepalingen van de wetten betreffende het intellectueel eigendomsrecht niet nodig is.

Waar Brussels Airport de gebruiker de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen of beelden op de website te laten opnemen, mag de gebruiker geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij hij/zij zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. Door zijn/haar eigen bijdragen of foto's te laten opnemen op de website geeft de gebruiker het uitdrukkelijk recht aan Brussels Airport om deze bijdragen of foto's op de website te publiceren, zonder enige vergoeding. In elk geval vrijwaart de gebruiker Brussels Airport volledig tegen aanspraken van derden.

5. Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker van deze website verbindt er zich o.m. toe om:

  • de informatie op deze website niet op een onrechtmatige of illegale manier te gebruiken;
  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, gewijzigd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt;
  • de website niet te gebruiken voor de transmissie of het posten van computervirussen, illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, maar niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • de website niet te gebruiken voor het posten of de transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden.

Brussels Airport behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

6. Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine stukjes informatie die wij bewaren in de browser van de gebruiker of op de harde schijf van diens computer. Zo kunnen wij de voorkeuren van de gebruiker onthouden wanneer deze onze website gebruikt. Via de instellingen van hun browser kunnen gebruikers hun voorkeuren wijzigen, het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën resetten of blokkeren.

Indien u meer wenst te weten over de cookies die we gebruiken en hoe u ze kunt uitschakelen, verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

7. Persoonsgegevens

Wanneer een gebruiker de website bezoekt, kan Brussels Airport bepaalde persoonsgegevens van de gebruiker verwerken. Brussels Airport zal deze persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de  geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische uitvoeringswet van 30 juli 2018 zoals vertaald in haar privacybeleid.

Indien u meer wenst te weten over welke persoonsgegevens verwerkt worden en de redenen waarom Brussels Airport dergelijke gegevens verzamelt en verwerkt, verwijzen wij naar ons privacybeleid.

8. Paswoorden

Het is mogelijk dat de gebruiker een paswoord nodig heeft om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de website. In dergelijk geval is de toegang tot deze onderdelen zonder paswoord strikt verboden. Indien de gebruiker dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door de gebruiker te zijn verricht. Brussels Airport kan, als de veiligheid van de website in gevaar is, het paswoord van de gebruiker annuleren.

9.  Aansprakelijkheid

Met uitzondering van bewezen opzettelijke of grove fout kan Brussels Airport niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze website of van de informatie die zich erop bevindt of die via deze website (o.a. via aanwezige links) kan worden bereikt.
Brussels Airport kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen van de toegang tot deze website of mogelijke nadelige interferenties met het systeem of de software van de gebruiker.
Brussels Airport kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door mogelijke virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de website zouden voorkomen. Het bestaan en het gebruik van deze website kan geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van Brussels Airport. Het aanbieden van de BRUvouchers kan in geen geval beschouwd worden als enige erkenning van aansprakelijkheid voor om het even welke reden en voor om het even welke gebeurtenis (bijvoorbeeld vertraging van een vlucht of bagage, annulering van een vlucht, problemen of schade door screening, tijdelijke niet-beschikbaarheid van bepaalde diensten, etc.) Deze BRUvouchers worden dan ook uitgereikt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning vanwege Brussels Airport.”

10.  Toepasselijke wetgeving

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website zouden ontstaan, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.