Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen
Deze website werd ontwikkeld en wordt beheerd door Brussels Airport Company nv/sa met zetel in BluePoint, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel, met ondernemingsnummer 0890.082.292 (en met exploitatiezetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1930 Zaventem), RPR Brussel, hierna genoemd “Brussels Airport” of “wij”.

Deze website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u, hierna genoemd "de gebruiker", de gebruiksvoorwaarden.

De informatie die de gebruiker vindt op deze website of die de gebruiker aangereikt wordt via deze website heeft een algemeen karakter en kan daarom niet beschouwd worden als zijnde aangepast aan persoonlijke noden van de gebruiker of specifieke omstandigheden. 

Brussels Airport behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op ieder moment naar eigen inzichten aan te passen zonder dat van dergelijke aanpassingen noodzakelijkerwijze melding moet worden gemaakt.

We doen ons best om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, nauwkeurig en up-to-date mogelijk is. Brussels Airport kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onvolkomenheden of eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van deze informatie. Zo worden bv de vluchtschema's dagelijks aangepast op basis van gegevens die worden aangereikt door OAG Flight Engine (Schedule data copyright © 2018 OAG Worldwide Limited. All rights reserved). Deze vluchtschema's worden enkel aangeboden voor het gemak van de gebruiker en kunnen op elk moment worden aangepast. Noch OAG Worldwide Limited, of haar leveranciers, noch Brussels Airport kunnen bijgevolg aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de vluchtschema's of eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van deze vluchtschema's.

Mocht weergegeven informatie echter fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker normaal op onze website zou mogen verwachten, ontbreken dan zal Brussels Airport binnen de mate van wat redelijk en mogelijk is het nodige doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat zij van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Wij nodigen u dan ook uit om alle mogelijke opmerkingen via e-mail door te geven aan onze webmaster.

2. Aanbiedingen en publiciteit van derden
Op deze website worden aanbiedingen voor producten of diensten en publiciteit van derden via banners weergegeven. Door hierop te klikken wordt de gebruiker naar de website van een dergelijke derde geleid. Brussels Airport draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van de publiciteit en de voorwaarden die gelden voor aanbiedingen van derden. Deze zijn immers voor rekening van deze derden. Ingeval de gebruiker wenst in te gaan op dergelijke aanbieding, op enigerlei wijze een contract wenst af te sluiten met dergelijke derde, of klachten heeft met betrekking tot dergelijke aanbiedingen of publiciteit dient de gebruiker zich dan ook steeds tot deze derde te wenden.

3. Onderbrekingen - Compatibiliteit
We doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat er zich geen onderbrekingen voordoen in de beschikbaarheid van deze website, doch aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van onderbrekingen.

Brussels Airport biedt geen garantie betreffende de compatibiliteit van de bestanden die zich op de website bevinden met de infrastructuur van de gebruiker. De gebruiker dient er zelf voor te zorgen dat hij/zij over de geschikte IT-apparatuur en de nodige software, inclusief beveiligingssoftware (bv firewall, antivirus,...) beschikt.

4. Intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Brussels Airport of haar partners, zoals vermeld op de website. De teksten, tekeningen, foto's, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Wie ze wenst te reproduceren of verspreiden onder het publiek, dient hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen van Brussels Airport, tenzij dat volgens de bepalingen van de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. De gebruiker heeft bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden in familiekring.

Waar Brussels Airport de gebruiker de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen of beelden op de website te laten opnemen, mag de gebruiker geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij hij/zij zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. Door zijn/haar eigen bijdragen of foto's te laten opnemen op de website geeft de gebruiker het uitdrukkelijk recht aan Brussels Airport om deze bijdragen of foto's op de website te publiceren, zonder enige vergoeding. In elk geval vrijwaart de gebruiker Brussels Airport volledig tegen aanspraken van derden.

5. Links naar websites beheerd door derden
Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend op deze website geplaatst ter informatie van de gebruiker. Brussels Airport geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg ook niet verantwoordelijk worden gesteld. Een link naar de website van een derde betekent niet dat we met deze derde samenwerkingsakkoorden hebben afgesloten of dat we de informatie op dergelijke websites goedkeuren.

6. Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker van deze website verbindt er zich o.m. toe:

  • de informatie op deze website niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, gewijzigd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt;
  • de website niet te gebruiken voor de transmissie of het posten van computervirussen, of voor de transmissie of het posten van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • de website niet te gebruiken voor het posten of de transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden.

Brussels Airport behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

7. Cookies
Deze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine stukjes informatie die wij bewaren in de browser van de gebruiker of op de harde schijf van diens computer. Zo kunnen wij de voorkeuren van de gebruiker onthouden wanneer deze onze website gebruikt. Via de instellingen van hun browser kunnen gebruikers hun voorkeuren wijzigen, het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën resetten of blokkeren.

Indien u meer wenst te weten over de cookies die we gebruiken en hoe u ze kunt uitschakelen, verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

8. Persoonsgegevens
Wanneer een gebruiker de website bezoekt, kan Brussels Airport bepaalde persoonsgegevens van de gebruiker verwerken. Brussels Airport zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Belgische privacywet van 8 december 1992 met inbegrip van alle wijzigingen daaraan conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Indien u meer wenst te weten over welke persoonsgegevens verwerkt worden en de redenen waarom Brussels Airport dergelijke gegevens verzamelt en verwerkt, verwijzen wij naar ons privacybeleid.

9. Paswoorden
Het is mogelijk dat de gebruiker een paswoord nodig heeft om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website. In dergelijk geval is de toegang tot deze delen zonder paswoord strikt verboden. Indien de gebruiker dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door de gebruiker te zijn verricht. Brussels Airport kan, als de veiligheid van de website in gevaar is, het paswoord van de gebruiker annuleren.

10.  Aansprakelijkheid
Met uitzondering van bewezen opzettelijke of grove fout kan Brussels Airport niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze website of van de informatie die zich erop bevindt of die via deze website (o.a. via aanwezige links) kan worden bereikt.
Brussels Airport kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen van de toegang tot deze website of mogelijke nadelige interferenties met het systeem of de software van de gebruiker.
Brussels Airport kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door mogelijke virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de website zouden voorkomen.

11.  Toepasselijke wetgeving
Deze website wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in verband met deze website zouden ontstaan, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.