Privacy policy

Brussels Airport Company NV (hierna: “Brussels Airport” of “wij”) respecteert uw privacy en beschermt en Verwerkt uw Persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (of Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), ook gekend als ‘GDPR’) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Kaderwet).

Dit privacybeleid zet belangrijke en relevante informatie uiteen met betrekking tot de Verwerking van uw Persoonsgegevens door Brussels Airport. Wij nodigen u dan ook uit om dit privacybeleid in detail te lezen en ons, ingeval van vragen, te contacteren op de onderstaande contactgegevens.

1. Definities

In dit privacybeleid worden bepaalde termen met een hoofdletter gebruikt. Dit betekent dat dit gedefinieerde termen zijn. Klik hier voor meer informatie over deze definities. 

2. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op de Websites, de sociale mediakanalen waarop Brussels Airport actief is, de Brussels Airport-nieuwsbrief, uw deelname aan een (online) wedstrijd en/of campagne en/of tevredenheidsbevraging op Brussels Airport, en de volledige ervaring die u als Betrokkene op Brussels Airport kunt hebben.

Dit privacybeleid zal echter niet van toepassing zijn op:

 • het gebruik van wifi op de luchthaven. We verwijzen hiervoor naar het privacybeleid van het wifinetwerk van Brussels Airport
 • de Verwerking van Persoonsgegevens door Derden, zoals luchtvaartmaatschappijen, afhandelaars, huurders en detailhandelaars, en bewakingsfirma's. Brussels Airport heeft geen toegang tot de Verwerkingsactiviteiten die dergelijke Derden verrichten en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld daarvoor.

Brussels Airport behoudt zich het recht om haar privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en aan te passen. Als Brussels Airport uw Persoonsgegevens zou gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van die op het moment van de verzameling ervan, zullen wij u een kennisgeving sturen via de middelen die daarvoor het meest geschikt worden geacht, en u in ieder geval informeren door een kennisgeving op onze Websites te plaatsen die aangeeft dat het privacybeleid is gewijzigd of bijgewerkt.

3. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en hoe kan u contact opnemen met ons?

Brussels Airport Company NV is de verwerkingsverantwoordelijke van de Persoonsgegevens die binnen de toepassingssfeer van dit privacybeleid vallen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met onze Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming) per post: Brussels Airport Company NV, t.a.v. de Data Protection Officer, Auguste Reyerslaan 80, B-1030 Schaarbeek, of per e-mail: privacy@brusselsairport.be.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welk(e) doeleinde(n)?

In dit onderdeel zullen wij u alle relevante informatie meedelen, zoals de categorieën van Persoonsgegevens die wij Verwerken, de Doeleinden en de toelaatbaarheidsgronden met betrekking tot de verwerkingen die betrekking hebben op:

 • Websites;
 • Sociale media;
 • Brussels Airport App;
 • Nieuwsbrief;
 • Campagnes en (online) wedstrijden; en
 • Uw ervaring op Brussels Airport.

Klik hier voor meer informatie over welke Persoonsgegevens in het kader van deze verwerkingen worden Verwerkt.

5. Voor hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het/de Doeleinde(n) waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze verder zullen worden Verwerkt. De bewaring van bepaalde Persoonsgegevens kan onderworpen zijn aan een minimale bewaartermijn zoals bepaald door de wet, waaraan Brussels Airport zich moet houden.

6. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en hoe worden uw persoonsgegevens beschermd wanneer deze buiten de EER doorgegeven worden?

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet verkopen, overdragen of anderszins bekendmaken aan Derden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming te hebben verkregen, tenzij anders bepaald in dit privacybeleid, en tenzij dit noodzakelijk is voor het/de Doeleinde(n) zoals uiteengezet in dit privacybeleid, of tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

We kunnen Persoonsgegevens delen met leveranciers van clouddiensten en andere dienstverleners die ons helpen om onze bedrijfsactiviteiten te leveren, te begrijpen, te commercialiseren en te verbeteren. Wij machtigen deze dienstverleners niet om uw Persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dat strikt noodzakelijk is om diensten onder ons toezicht uit te voeren of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Wij garanderen dat uw Persoonsgegevens alleen aan dergelijke dienstverleners worden bekendgemaakt voor zover dat voor hen nodig is om hun specifieke functie te vervullen.

Dergelijke dienstverleners zijn in ieder geval verplicht om uw Persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen in dit privacybeleid. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die kan voortvloeien uit misbruik van uw Persoonsgegevens door dergelijke dienstverleners.

Als gebruiker van de Websites erkent u en stemt u ermee in dat bepaalde inhoud of diensten die door Derden worden aangeboden, via de Websites tot uw beschikking kunnen worden gesteld, of dat het mogelijk is om via de Websites door te klikken naar Websites van Derden. U stemt ermee in dat een autonoom privacybeleid van dergelijke Derden met betrekking tot de gekoppelde inhoud en/of diensten van toepassing kan zijn, waarvoor Brussels Airport niet aansprakelijk kan worden gesteld, noch voor de naleving daarvan. Brussels Airport gaat op geen enkele manier het privacybeleid en/of de praktijken van dergelijke Derden na, en we adviseren u om het privacybeleid van dergelijke Derden, waar relevant, aandachtig te lezen, aangezien de algemene voorwaarden kunnen verschillen van ons privacybeleid.

In sommige uitzonderlijke gevallen kan Brussels Airport uw Persoonsgegevens overdragen en/of opslaan in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen garanderen wij echter dat de overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten en zorgen wij ervoor dat het derde land een passend niveau van bescherming van uw Persoonsgegevens kan garanderen. Indien nodig worden de EU-standaardcontractbepalingen gebruikt en worden passende overeenkomsten inzake gegevensoverdracht gesloten.

7. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen steeds passende technische, organisatorische en administratieve maatregelen nemen tegen ongeoorloofde of onwettige Verwerking van uw Persoonsgegevens of tegen accidenteel verlies, vernietiging of beschadiging, toegang, openbaarmaking of gebruik ervan.

In het geval van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens (bv. schending van de beveiliging van Persoonsgegevens, of toegang door een onbevoegde) op Brussels Airport waarbij uw Persoonsgegevens betrokken zijn, zullen wij alle nodige maatregelen nemen om de gevolgen van dergelijke inbreuk in verband met Persoonsgegevens te matigen en om dergelijke inbreuken in de toekomst te voorkomen. We zijn wettelijk verplicht om u op de hoogte te brengen als de inbreuk in verband met Persoonsgegevens van invloed kan zijn op uw fundamentele rechten en vrijheden en een risico vormt voor uw privacy.

8. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe kan u deze rechten uitoefenen?

Wij zullen uw Persoonsgegevens uitsluitend op een eerlijke en wettige manier Verwerken, wat inhoudt dat de aan ons verstrekte Persoonsgegevens uitsluitend zullen worden Verwerkt voor de Doeleinden beschreven in dit privacybeleid. Wij zorgen ervoor dat de Verwerkte Persoonsgegevens adequaat, nauwkeurig, relevant en niet overdreven zijn. Als Betrokkene krijgt u echter ook verschillende rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die u met ons hebt gedeeld. Meer specifiek heeft u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang;
 • Recht om onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren;
 • Recht om te wissen;
 • Recht om gegevensverwerking te beperken;
 • Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking;
 • Recht op overdracht van gegevens;
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering.

 Klik hier voor meer informatie over uw bovenstaande rechten.

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen of vragen stellen over dit privacybeleid of uw Persoonsgegevens via een ondertekend, schriftelijk verzoek aan Brussels Airport, per post aan Brussels Airport Company NV, t.a.v. de Data Protection Officer, Auguste Reyerslaan 80, B-1030 Schaarbeek, of per e-mail aan privacy@brusselsairport.be.

Ondanks al onze inspanningen om uw privacy te beschermen en om te voldoen aan de relevante wetgeving, is het mogelijk dat u het niet eens bent met de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/ of Verwerken. In dit geval kunt u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die u kunt contacteren per post: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail: contact@apd-gba.be.

Vervolgens kunt u, als u schade hebt geleden, een vordering indienen bij de bevoegde rechtbank.

Voor meer informatie over klachten en juridische middelen, nodigen wij u uit om de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Laatst bijgewerkt: 17/06/2021