Definities

Brussels Airport App betekent de Brussels Airport-applicatie die gratis kan worden gedownload in de relevante applicatiewinkel;

Betrokkene betekent een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van identificatiegegevens zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die eigen zijn aan de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Doeleind(en) betekent de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden Verwerkt, zoals uitvoerig uiteengezet in dit privacybeleid;

Derde betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, openbare instantie, agentschap of instelling die verschilt van de Betrokkene, Brussels Airport, verwerker(s) van Brussels Airport en personen die onder het rechtstreekse gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of verwerker gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken;

Verwerken betekent een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens

Website betekent www.brusselsairport.be;

Websites betekent de Website en alle andere domeinnamen die eigendom zijn van Brussels Airport, zoals maar niet beperkt tot www.brusselsairport.nl, www.brusselsairport.fr, www.bruxx.be, www.brusselsairport2040.be, www.brucloud.com en www.brucard.be

Laatst bijgewerkt: 17/06/2021