Meer informatie over uw rechten

1. Recht op toegang

Als u zich zorgen maakt over de Persoonsgegevens die van u worden Verwerkt of als u vragen hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om toegang te vragen tot de Persoonsgegevens die Brussels Airport over u Verwerkt of bewaart.

2. Recht om onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren

Wij verbinden ons ertoe om al uw Persoonsgegevens juist en up-to-date te houden, maar het is mogelijk dat we soms enkele updates missen. Daarom hebt u het recht om ons kosteloos te verzoeken om eventuele onjuistheden of onvolledigheden in uw Persoonsgegevens recht te zetten en te corrigeren.

3. Recht om te wissen

Onder bepaalde vooraf gedefinieerde voorwaarden hebt u het recht om ons te verzoeken om uw Persoonsgegevens zonder onnodig uitstel te wissen. Of uw verzoek in aanmerking komt voor het wissen van uw Persoonsgegevens zal door Brussels Airport per geval worden beoordeeld. In het geval dat uw verzoek onder een van de vooraf gedefinieerde voorwaarden valt en er geen uitzonderingen gelden zoals uiteengezet in de AVG, zullen uw Persoonsgegevens worden gewist uit de interne systemen van Brussels Airport. Het is echter mogelijk dat de verwijderde Persoonsgegevens tijdelijk worden opgeslagen in het back-upsysteem van Brussels Airport. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om alle Persoonsgegevens zoveel mogelijk te wissen.

Naast het recht om te wissen, hebt u ook het recht om te worden vergeten in het geval dat uw Persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt. Uw Persoonsgegevens zullen dan uit het interne systeem worden verwijderd en er zullen redelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om alle links naar, en kopieën of reproducties van de Persoonsgegevens te wissen.

4. Recht om gegevensverwerking te beperken

Onder bepaalde vooraf gedefinieerde voorwaarden kunt u Brussels Airport verzoeken om de Verwerking van de Persoonsgegevens in kwestie tijdelijk stop te zetten en te beperken. Of uw verzoek in aanmerking komt voor beperking van de Verwerking zal door Brussels Airport per geval worden beoordeeld. In het geval dat uw verzoek onder een van de vooraf gedefinieerde voorwaarden valt, kan Brussels Airport uw Persoonsgegevens nog steeds opslaan, maar elke verdere Verwerking van uw Persoonsgegevens zal beperkt zijn en mag alleen worden uitgevoerd met uw toestemming, voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van recht in rechte, voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of voor belangrijke redenen van openbaar belang.

In het geval dat de Verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt ten gevolge van uw verzoek, zullen wij u informeren voordat een dergelijke beperking van de Verwerking wordt opgeheven.

5. Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

Onder bepaalde vooraf gedefinieerde voorwaarden kunt u bezwaar maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens door Brussels Airport. In het kort is dit het geval wanneer de Verwerking is gebaseerd op een openbaar of rechtmatig belang, wanneer de Persoonsgegevens worden Verwerkt voor directe marketingdoeleinden of wanneer de Persoonsgegevens worden Verwerkt voor statistische Doeleinden. Of uw verzoek om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking voldoet aan de vereisten, zal door Brussels Airport per geval worden beoordeeld.

We kunnen uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om contact met u op te nemen via e-mail voor directe marketingdoeleinden in het geval dat u daar uitdrukkelijk de toestemming voor hebt gegeven. Als u in het verleden daarmee hebt ingestemd en u niet langer suggesties en/of directe marketing via e-mail wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde verzetten tegen dergelijke Verwerking en zich afmelden van de mailinglijst.

6. Recht op overdracht van gegevens

In het geval dat uw Persoonsgegevens worden Verwerkt op basis van uw toestemming of een contract en de Verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen, hebt u het recht om al uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat. Als dit technisch haalbaar is, kunt u ons ook verzoeken om dergelijke Persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de Verwerking door te sturen, zonder enige hindernis, voor zover dit de rechten en vrijheden van anderen niet nadelig beïnvloedt.

7. Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Met betrekking tot uw recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, hebt u het recht om niet te worden onderworpen aan beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde Verwerking, waaronder profilering, die voor u rechtsgevolgen hebben, of op een soortgelijke manier een aanzienlijke invloed op u hebben. U zult dit recht echter alleen hebben onder bepaalde vooraf gedefinieerde voorwaarden en of uw verzoek in aanmerking komt of niet, zal door Brussels Airport per geval worden beoordeeld. Geautomatiseerde Verwerking moet worden opgevat als Verwerking uitgevoerd door machines zonder menselijke tussenkomst, zoals directe marketing, gerichte reclame en e-wervingsprocessen die elektronisch worden uitgevoerd in plaats van door een mens en op basis waarvan beslissingen worden genomen. Met andere woorden, in geval van individuele geautomatiseerde besluitvorming is er geen (significante) menselijke tussenkomst die mogelijke uitkomsten zou kunnen corrigeren.

Brussels Airport maakt momenteel geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Profilering moet daarentegen worden opgevat als de geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon, in het bijzonder van u, te evalueren en categoriseren. Op basis van deze categorisaties kunnen (geautomatiseerde) individuele beslissingen worden genomen. Profilering is onderworpen aan het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde individuele besluitvorming in het geval dat de besluitvorming volledig geautomatiseerd gebeurt, zonder enige (significante) menselijke tussenkomst die de mogelijke uitkomsten zou kunnen corrigeren.

Laatst bijgewerkt: 17/06/2021