Parkeerreglement

  • Algemeenheden en aansprakelijkheid
  • Parkeerbadges & gebruik van de parkings
  • Misbruiken

Artikel 1: algemeenheden en aansprakelijkheid

1.1. Door het gebruik van de parkeerbadge aanvaardt de Maatschappij dit parkeerreglement, dat de betrekkingen regelt tussen haar en Brussels Airport Company NV (hierna de Luchthavenexploitant). Het parkeerreglement wordt aan de Maatschappij overhandigd ingevolge een afgesloten parkeerovereenkomst.

1.2. Deze parkings staan onder het beheer van de dienst Parkingbeheer van de Luchthavenexploitant. In uitzonderlijke omstandigheden, niet beschreven in dit reglement, is de Maatschappij ertoe gehouden de bijzondere richtlijnen van deze dienst op te volgen.

Deze dienst bevindt zich op volgend adres:

Brussels Airport Company NV
Dienst Parkingbeheer
Aankomsthal (via de infobalie)
Luchthaven Brussel-Nationaal
1930 Zaventem
Tel. 02/753 68 44; fax. 02/753 68 30
E-mail parking@brusselsairport.be

1.3. De Luchthavenexploitant is geen bewaarnemer en heeft dus ook geen bewaarplicht. De parkeergelegenheden worden ter beschikking gesteld van de Maatschappij met het oog op een normaal en tijdelijk gebruik; de Maatschappij blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de voertuigen van haar gebruikers en de inhoud ervan. Dit houdt ook in dat de Luchthavenexploitant niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor eventuele schade door derden veroorzaakt aan de voertuigen of hun gebruikers. In het bijzonder zullen de gebruikers in hun voertuigen geen materialen bewaren die de veiligheid  van Brussels Airport of haar gebruikers in gevaar kan brengen.

Artikel 2: de parkeerbadge

2.1. De parkeerbadge wordt ter beschikking gesteld door de Luchthavenexploitant en blijft haar eigendom. Hij is, in regel, jaarlijks vooraf betaalbaar. Een parkeerbadge wordt afgeleverd van zodra de vergoeding én de waarborg voldaan zijn.

2.2. De parkeerbadge geeft uitsluitend toegang tot die parking(s) waartoe hij werd uitgereikt en voor de periode waarvoor voorafgaandelijk de betaling werd verricht. De parkeerbadge is strikt persoonlijk en verbonden met de naam van de gebruiker en de nummerplaat van zijn voertuig. Iedere wijziging dient onmiddellijk ter kennis gebracht van de Luchthavenexploitant.

2.3. Bij verlies of ernstige beschadiging van de parkeerbadge is de waarborgsom opnieuw verschuldigd; bij normale slijtage wordt de badge gratis vervangen.

2.4. Wat ook de reden is van stopzetting van de overeenkomst, de parkeerbadge dient steeds te worden ingeleverd bij de dienst Parkingbeheer van de Luchthavenexploitant.

Artikel 3: gebruik van de parkings

3.1. Op de parkings zijn geen andere handelingen toegestaan dan het louter stallen van het voertuig.

3.2. De parkeerbadge geeft recht op toegang tot de parking, maar geeft geen recht op een voorbehouden parkeerplaats, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de parkeerovereenkomst. De Luchthavenexploitant draagt er zorg voor dat zich, in normaal gekende omstandigheden, geen overbezetting van de parkings voordoet.

3.3. Een voertuig mag niet langer dan 7 opeenvolgende dagen in de parking blijven zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Luchthavenexploitant.

3.4. De gebruiker circuleert in de parkings op eigen risico. Hij eerbiedigt een max. snelheid van 10km/u en de aangebrachte verkeerstekens en belijning. De verkeersregels van de wegcode zijn van toepassing. De motor dient stilgelegd van zodra het voertuig is geparkeerd.

3.5. Indien naar de redelijke mening van de Luchthavenexploitant het voertuig of zijn inhoud op enig moment gevaar inhoudt voor personen en/of goederen, heeft de Luchthavenexploitant het recht dit voertuig te laten verwijderen, zonder recht op schadeloosstelling van de gebruiker, indien mogelijk zal de Luchthavenexploitant de Maatschappij op de hoogte brengen. In dit geval wordt een PV opgesteld.

Artikel 4: misbruiken

4.1. Oneigenlijk gebruik van de parkeerbadge kan tot de onmiddellijke intrekking ervan leiden zonder recht op enige schadeloosstelling. Desgewenst kan de Luchthavenexploitant alle middelen aanwenden om vergoeding voor de geleden schade te bekomen.

4.2. Bij overschrijding van de maximum parkeertijd van 7 dagen zonder voorafgaand akkoord, kan de Luchthavenexploitant het voertuig immobiliseren of laten verwijderen op kosten en risico van de Maatschappij .

4.3. Bij flagrant of bij herhaaldelijk misbruik (niet reageren op de aanmaningen van de Luchthavenexploitant) zal de parkeerbadge worden ingetrokken en zo nodig het voertuig worden geïmmobiliseerd of weggesleept. Alle risico’s en kosten zijn in dat geval ten laste van de Maatschappij, met inbegrip van een administratieve onkostennota ten bedrage van 100 euro.

4.4. In alle gevallen van misbruik brengt de Luchthavenexploitant eveneens en gemotiveerd de Maatschappij op de hoogte van de getroffen maatregelen.

Download het reglement