Meer info over grondafhandeling

 • Algemene info
 • Toegang tot de grondafhandelingsmarkt

Algemeen

Grondafhandeling omvat de levering van een breed scala aan diensten:

 • Passagiersafhandeling: elke vorm van assistentie aan passagiers, zoals het controleren van tickets en reisdocumenten, het registreren van bagage, enzovoorts;
 • Bagageafhandeling: het behandelen van bagage in de sorteer- en distributieruimte, enzovoorts;
 • Platformafhandeling: het geleiden en parkeren van luchtvaartuigen, het beladen, enzovoorts;
 • Vracht- en postafhandeling: het controleren van de bijbehorende documenten voor vracht en post, de behandeling in het magazijn, enzovoorts;
 • Het vervoeren van vracht en post van en naar passagiers- en volvrachtluchtvaartuigen;
 • Brandstof- en olielevering: het vol- en bijtanken van luchtvaartuigen;
 • Administratieve grondafhandeling en supervisie;
 • Vliegtuigservicing: schoonmaken, ijsvrij maken, enzovoorts;
 • Lijnonderhoud: (niet-) routinematig onderhoud, enzovoorts;
 • Grondtransport: het vervoer tussen de verschillende stationsgebouwen;
 • Cateringdiensten en cateringtransport.
 • Vluchtafhandeling en administratie van cabinepersoneel.

Voor een volledige definitie van wat onder deze diensten verstaan moet worden, verwijzen we naar de definities zoals neergelegd in het Koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven van Brussel-Nationaal, gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 23 november 2014.

Toegang tot de grondafhandelingsmarkt

De toegang tot de grondafhandelingsmarkt op Brussels Airport is geregeld in het Koninklijk besluit van 6 november 2010 (het “KB voor grondafhandeling”), dat een omzetting is van de Europese Richtlijn 96/67/EG.

Ingevolge het KB voor grondafhandeling, moet een onderscheid worden gemaakt naar:

 • Grondafhandelingsdiensten ten behoeve van derden in de beperkte categorie;
 • Grondafhandelingsdiensten ten behoeve van derden in de onbeperkte categorie;
 • Zelfafhandeling.

Het aantal toegestane dienstverleners van grondafhandeling in de beperkte categorie is, afhankelijk van het type afhandeling, beperkt tot twee of drie afhandelaars. Deze beperking is van toepassing op de volgende categorieën: bagageafhandeling, platformafhandeling van passagiers- en volvrachtluchtvaartuigen, vervoer van vracht en post tussen de luchthaventerminal en het vliegtuig, cateringtransport en brandstof- en olielevering.

In uitvoering van artikel 11 van het KB voor grondafhandeling organiseert Brussels Airport Company periodiek een selectieprocedure met het oog op het toekennen van licenties voor het verlenen van grondafhandelingsdiensten inzake derden-afhandeling in de beperkte categorieën op Brussels Airport. De huidige licenties voor de beperkte categorieën zijn het resultaat van een aanbestedingsprocedure die in februari 2017 is gepubliceerd. De licenties gelden voor een periode van zeven (7) jaar, die is ingegaan op 28 oktober 2018 en uiterlijk op 27 oktober 2025 afloopt.

Er geldt geen beperking voor het aantal toegestane dienstverleners van grondafhandeling in de onbeperkte categorie. Onder deze categorie vallen alle overige grondafhandelingsdiensten:

 • Administratieve grondafhandeling en supervisie;
 • Passagiersafhandeling;
 • Vracht- en postafhandeling;
 • Vliegtuigservicing;
 • Lijnonderhoud;
 • Vluchtafhandeling en administratie van cabinepersoneel;
 • Grondtransport;
 • Catering.

Met “zelfafhandeling” wordt een situatie bedoeld waarbij een luchtvaartmaatschappij zelf rechtstreeks één of meerdere categorieën afhandelingsdiensten verzorgt en met derden geen enkel contract afsluit, hoe dan ook genaamd, dat de verlening van dergelijke diensten tot doel heeft.

Aangezien de markt voor grondafhandelingsdiensten in de onbeperkte categorie en voor zelfafhandeling open is, zijn deze diensten niet onderworpen aan een selectie via aanbesteding. Geïnteresseerde afhandelaars dienen echter wel toestemming van Brussels Airport Company en erkenning van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) te verkrijgen.

Voor meer informatie over de erkenningsprocedure van het DGLV, zie het Ministerieel besluit (MB) van 22 december 2014 betreffende de erkenning voor grondafhandelingsdiensten op de luchthaven Brussel-Nationaal. Dit MB bepaalt de criteria en de procedure voor het verkrijgen van een erkenning voor grondafhandelingsdiensten op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Een onderneming die actief wenst te worden in één of meerdere categorieën grondafhandelingsdiensten, dient vanaf de aanvang van de betreffende activiteiten te beschikken over een toestemming van Brussels Airport Company en een erkenning van het DGLV. Met het oog hierop dient de onderneming beide aanvragen tot erkenning minstens 4 maanden voor de aanvang van deze activiteiten in te dienen.

Het DGLV vraagt geïnteresseerde ondernemingen om hun belangstelling voor het verkrijgen van erkenning zo vroeg mogelijk kenbaar te maken. Hiertoe kunnen ondernemingen een e-mail sturen naar bcaa.airports@mobilit.fgov.be, onder vermelding van de naam en contactgegevens van de onderneming en de categorieën waarvoor de onderneming een erkenning wenst te verkrijgen.

Raadpleeg voor meer informatie over de autorisatie van Brussels Airport Company de paragrafen “Zelfafhandeling en afhandeling ten behoeve van derden” hierna.