SAF incentive

Algemene uitgangspunten

 • Totaal beschikbaar budget: € 1.945.000;
 • De incentive wordt ter beschikking gesteld aan alle luchtvaartmaatschappijen actief op de luchthaven Brussel-Nationaal (hierna, ‘Brussels Airport’ of ‘BRU’) (pax, cargo en genav);
 • Er is een maximum van €200.000 per luchtvaartmaatschappij.

Voorwaarden (cumulatief)

 • Enkel de aankoop van “kwalitatieve” Sustainable Aviation Fuel (hierna, ‘SAF’) komt in aanmerking. Kwalitatieve SAF is afkomstig uit duurzame bronnen, en gecertificeerd in overeenstemming met de Renewable Energy Directive (REDII Annex IX, Part A or B) = alleen restmaterialen of biomassa die niet concurreren met voedselproductie.
 • Enkel (blended) SAF met een minimaal mengpercentage van 25% komt in aanmerking.
 • De aangekochte SAF dient gelinkt te worden aan een vlucht vanuit BRU (effectief getankt op BRU of via Book&Claim gelinkt aan BRU) tijdens de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
 • Enkel van toepassing op vertrekkende vluchten vanop BRU.

Toewijzingsmethode

 • De toewijzing van de SAF-incentive wordt gecoördineerd door Brussels Airport Company (hierna, ‘BAC’) door middel van de principes en voorwaarden zoals goedgekeurd door de overheid.
 • Per kwartaal is een subsidiebedrag beschikbaar van maximaal €486.250 (= totale subsidieverdeeld over 4 kwartalen);
  • Kwartaal 1: €486.250
  • Kwartaal 2: €486.250
  • Kwartaal 3: €486.250
  • Kwartaal 4: €486.250
 • De incentive bedraagt maximaal 80% van de meerkost van blended SAF – aan te tonen door deluchtvaartmaatschappij op basis van aankoopfacturen van zowel SAF als Jet-A1 – met een maximum van €1.000 per ton getankte SAF (biofuel of e-fuel (synthetische kerosine)).
 • In maand M–1, voor het begin van elk kwartaal stellen luchtvaartmaatschappijen BAC in kennis van hun interesse om gebruik te maken van de SAF-incentive voor de aankoop en uptake van SAF op BRU.
 • Bij deze eerste kennisgeving dienen de luchtvaartmaatschappijen een eerste realistische inschatting mee te geven van de verwachte hoeveelheid SAF die zal getankt worden gedurende dat kwartaal, evenals een inschatting van de kost van de SAF én de kost van Jet- A1 gedurende datzelfde kwartaal (op basis van de welke door BAC een eerste inschatting kan worden gemaakt van de meerkost van de SAF).
 • Op basis van deze input beoordeelt BAC de totale verwachte hoeveelheid SAF-afname (en bijbehorende meerkosten) zoals toegezegd door de luchtvaartmaatschappijen.
 • Indien deze prognose het kwartaalbudget niet overschrijdt (minder dan € €486.250), reserveert BAC deze bedragen per luchtvaartmaatschappij.
 • In het geval deze prognose het beschikbare budget overschrijdt, reserveert BAC het budget pro rata per luchtvaartmaatschappij.
 • Op het einde van elk kwartaal, en niet later dan M+1, dienen de luchtvaartmaatschappijen alle relevantebewijzen aan BAC voor te leggen:
  • werkelijke getankte hoeveelheden SAF op basis van aankoopfacturen;
  • aankoopfacturen Jet-A1 gedurende datzelfde kwartaal.
  • duurzaamheidscertificaat van de feedstock van de SAF: REDII compliant (annex 9a & 9b);
  • Een verklaring op eer dat er geen cumul optreedt (bv. via SAF-programma's van luchtvaartmaatschappijen waarbij de passagier de CO2-uitstoot vrijwillig kan compenseren via deaankoop van SAF);
  • Alle andere informatie die relevant wordt geacht om te staven dat aan de voorwaarden vandeze SAF-incentive is voldaan;
  • Op basis van de aangeleverde documenten berekent BAC de incentive:
  • per getankte ton SAF bedraagt de subsidie maximaal 80% van de incrementele meerkost (aan te tonen door de luchtvaartmaatschappij op basis van aankoopfacturen),
  • waarop een cap wordt gehanteerd van €1.000 per ton getankte SAF (biofuel of e-fuel (synthetische kerosine)).
 • De eigenlijke uitbetaling van de SAF-incentive zal gebeuren op basis van de pro-rata opname van de SAF met een maximum van het 'gereserveerde' bedrag. Indien een luchtvaartmaatschappij het voorspelde volume niet heeft verbruikt, wordt haar subsidie verlaagd ten opzichte van de theoretische toewijzing;
 • Algemeen geldt een maximale subsidie van €200.000 per luchtvaartmaatschappij.
 • Na de uitbetaling van het SAF-incentive aan de desbetreffende luchtvaartmaatschappijen, zal door BAC een rapport worden opgemaakt waarbij wordt opgelijst welke luchtvaartmaatschappijen gebruik hebben gemaakt van het SAF-incentive, welke hoeveelheden SAF door hen werd aangekocht, en het SAF-incentive-bedrag dat hen werd uitbetaald.

Alle communicatie in verband met deze incentive dient te gebeuren via volgend mailadres: SAFincentive@brusselsairport.be