Verboden wapens

  • Welke wapens worden als verboden beschouwd?

Volgens de Belgische wapenwet van 8 juni 2006 zijn onderstaande wapens verboden in België. Wie in het bezit is van dergelijke wapens op de luchthaven wordt onmiddellijk meegenomen voor verhoor door de luchthaveninspectie en/of de Federale Politie waarna een gerechtelijk PV zal worden opgemaakt. 

Als verboden wapens worden beschouwd:

1° antipersoonsmijnen, valstrikmijnen en soortgelijke mechanismen, en blindmakende laserwapens;

2° brandwapens;

3° wapens ontworpen voor uitsluitend militair gebruik, zoals automatische vuurwapens, lanceertoestellen, artilleriestukken, raketten, wapens die gebruik maken van andere vormen van straling dan die bedoeld onder het 1°, munitie die specifiek is ontworpen voor die wapens, laders die uitsluitend geschikt zijn voor die wapens, bommen, torpedo's en granaten;

4° submunitie;

5° spring- of valmessen met slot, vlindermessen, boksbeugels en blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp;

Opgelet: onder deze categorie vallen de nu ook zeer populaire vouwmessen in de vorm van een kredietkaart!

6° degenstokken en geweerstokken die geen historische sierwapens zijn;

7° knotsen en wapenstokken;

8° vuurwapens waarvan de kolf of de loop op zich in verschillende delen kan worden uiteengenomen, vuurwapens die zodanig zijn vervaardigd of gewijzigd dat het dragen ervan niet of minder zichtbaar is dan wel dat hun technische eigenschappen niet meer overeenstemmen met die van het model zoals omschreven in de vergunning tot het voorhanden hebben ervan en vuurwapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen;

9° draagbare tuigen waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht, met uitzondering van medische of diergeneeskundige hulpmiddelen;

10° voorwerpen bestemd voor het treffen van personen met giftige, verstikkende, traanverwekkende en soortgelijke stoffen, met uitzondering van medische hulpmiddelen;

11° vouwgeweren boven kaliber 20;

12° werpmessen;

13° nunchaku's;

14° werpsterren;

15° vuurwapens uitgerust met de volgende onderdelen en hulpstukken, evenals de volgende onderdelen en hulpstukken afzonderlijk :

  • geluiddempers;
  • laders met een grotere capaciteit dan de normale capaciteit zoals bepaald door de minister van Justitie voor een bepaald model vuurwapen en desgevallend voor bepaalde categorieën bezitters;
  • richtapparatuur voor vuurwapens, die een straal projecteert op het doel en nachtkijkers; 
  • mechanismen die toelaten een vuurwapen om te vormen tot een automatisch vuurwapen;

16° door de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aangewezen tuigen, wapens en munitie die een (nieuwe) ernstige bedreiging voor de openbare veiligheid kunnen vormen en wapens en munitie die om die reden alleen de diensten bedoeld in artikel 27, § 1, tweede en derde lid, voorhanden mogen hebben

17° voorwerpen en stoffen die niet als wapen zijn ontworpen, maar die werden omgevormd, gewijzigd of vermengd om als wapen te worden gebruikt en waarvan, gegeven de concrete omstandigheden, duidelijk is dat degene die ze voorhanden heeft, draagt of vervoert, ze wenst te gebruiken voor het toebrengen van lichamelijk letsel aan of het bedreigen van personen.

18° inerte munitie en bepantsering die verarmd uranium of elk ander industrieel uranium bevatten

19° Automatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot semiautomatische vuurwapens;

20° Lange semiautomatische vuurwapens die kunnen worden ingekort tot een lengte van minder dan 60 cm zonder functionaliteit te verliezen door middel van een opvouwbare of telescopische kolf of een kolf die kan worden verwijderd zonder gebruik van instrumenten

Op basis van de luchtvaartwetgeving werd aan deze lijst ook munitie toegevoegd.

Het vervoer van vuurwapens

Het vervoeren van vuurwapens, munitie en laders is slechts toegelaten indien voldaan wordt aan de voorwaarden opgenomen in Art. 21 van de Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (8 juni 2006).